• Woensdag, 21 Februari 2018
  • 6 Adar, 5778
  • Laatste update 20 Februari 2018 10:26

Categorie Archief: Israël

Het nieuws maar ook duiding en achtergrond bij de politiek. Ook plaats voor toerisme, culturele activiteiten, wetenschap en meer.


Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/04/vluchteling.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Dossier onder de loep: De Palestijnse vluchtelingen

D814-031
De tijd heelt het ergste leed, zo wordt gezegd. Het tegendeel is waar voor wat de problematiek van de Palestijnse vluchtelingen betreft. De 600.000 oorspronkelijke vluchtelingen zijn ondertussen aangegroeid tot enkele miljoenen. In de loop der jaren groeide de vluchtelingenkwestie uit tot het meest 'succesvolle' politieke wapen in de strijd tegen Israël en het voornaamste struikelblok voor een permanente vredesregeling. Maar wat zeggen de VN resoluties nu eigenlijk over de Palestijnen die in 1948 hun dorp ontvlucht zijn? Een reden om zich onder te dompelen in de regels van het internationale recht, ver weg van de dagelijkse portie 'emo-verslaggeving', die we sinds het conflict in Gaza door de media voorgeschoteld krijgen. Door Savasorda Recht op terugkeer Salman Abu-Sitta verwoordt het in een publicatie van het Nederlandse Palestina Comité, als volgt: 'De Palestijnse vluchtelingen weten zich solide gesteund door het internationaal recht. VN-resolutie 194 is in de 52 jaar die tussen 1948 en 2000 zijn verstreken 135 maal door de internationale gemeenschap herbevestigd. Het betreft hier een onvervreemdbaar recht, waaraan elke politieke overeenkomst ondergeschikt is, dat niet ingeperkt kan worden, noch bij volmacht of door wie dan ook weg onderhandeld kan worden'. (Soemoed 27/245). Abu-Sitta is niet alleen, overal ter wereld wordt resolutie 194 aangehaald als het internationaal document bij uitstek om het Palestijnse recht op terugkeer te rechtvaardigen. Dat is in ons land niet anders, getuige de vele opiniestukken in kranten als De Morgen en op websites van het Actieplatform Palestina. Op 14 januari van dit jaar onderschreven een heleboel academici (alweer) een oproep tot boycot van Israël en in hun tekst kon je ook volgend zinnetje terugvinden: 'Ook de miljoenen Palestijnse vluchtelingen blijven in de kou staan, al hebben ze volgens VN-resolutie 194 al sinds december 1948 het recht om terug te keren naar hun land'. Maar klopt dat wel? Laten we resolutie 194 van dichtbij bekijken. Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN (11/12/1948) Resolutie 194 ontstond in de nadagen van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog, waarin de Arabische buurstaten de pas ontstane Joodse staat probeerden 'in de zee te drijven', zoals dat in die tijd plastisch werd omschreven. De UNO-resolutie bestaat uit vijftien punten, waarvan de belangrijkste zijn: Artikel 4 & 5 waarin beide partijen opgeroepen worden om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Verzoeningscommissie om alle onderlinge problemen eens en voor altijd op te lossen via onderhandelingen. Artikel 7 over de bescherming en vrije toegang tot de heilige plaatsen. Artikel 8 over de ontwapening van Jeruzalem, dat onder directe controle van de VN zou moeten komen. Artikel 9 over de vrije toegang tot Jeruzalem. Artikel 11 over de terugkeer van vluchtelingen en schadevergoeding aan hen die niet terug willen keren. Dit artikel stelt: 'The refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date'. Vertaald: 'De vluchtelingen die wensen terug te keren naar hun thuis en in vrede leven met hun buren zouden terug mogen keren en dit op de eerstvolgend uitvoerbare datum'. Hierbij enkele belangrijke opmerkingen: De tekst stelt niet dat alle vluchtelingen terug moeten keren, maar terug zouden mogen keren. Er staat niet 'the refugees must be permitted to return' maar wel 'should be permitted to return'. Resoluties van de Algemene Vergadering van de VN zijn niet bindend volgens het internationale recht. Daarom kan resolutie 194 ook niet als een onderdeel van dat internationale recht worden beschouwd. Enkel resoluties van de Veiligheidsraad zijn bindend. Wat bijna niet geweten is, is dat de Arabische landen tegen resolutie 194 stemden! Waarom dan? Simpel, net omdat er geen verplichting in staat die het recht op terugkeer voor de Palestijnen garandeert! Egypte, Irak, Libanon, Saoedi-Arabië, Syrië en Jemen stemden tegen de resolutie. Jordanië was toen nog geen lid van de Verenigde Naties. Wat ook niet verteld wordt is dat Israël vóór resolutie 194 stemde! Net omdat het bereid was te praten met de Arabische landen om een oplossing te vinden. De Arabische landen weigerden echter om Israëlische vertegenwoordigers te ontmoeten, laat staan met hen te onderhandelen over een vreedzame regeling. De Arabische landen verwierpen ook alle andere paragrafen uit de resolutie, met name die over de demilitarisering van Jeruzalem, de vrije toegang tot de heilige stad, het opstellen van een verzoeningscommissie en de erkenning van de staat Israël. Je kunt moeilijk, tientallen jaren na datum zeggen dat je de resolutie wel goed vindt, en nog meer, dat je er slechts 1 artikel uit wenst te respecteren. Dat is absurd. En nog meer, een artikel waarbij je van een vraag (should be) een eis maakt(must be). Let wel, het artikel heeft het niet over Palestijnse of Arabische vluchtelingen maar over 'vluchtelingen' tout court. Reden hiervoor is dat ook honderdduizenden Joden moesten vluchten uit Arabische landen na de oprichting van Israël. De resolutie geldt eveneens voor hen terwijl het duidelijk is dat zij niet terug kunnen keren naar hun huizen in Egypte, Syrië, Libanon enz. Een ander vermeldenswaardige opmerking: met geen woord rept de resolutie over de nazaten van de vluchtelingen! Een groot aantal vervolgresoluties van de VN, zoals resolutie 242 van de Veiligheidsraad roepen op tot een eerlijke oplossing van het vluchtelingenprobleem, zonder enige verwijzing naar vroegere resoluties. Ze zijn dus geen 'bevestiging' van het 'Recht op Terugkeer', zoals vaak wordt geopperd. Verder staat er in Resolutie 194: 'de Verzoeningscommissie heeft de opdracht de repatriëring, de herhuisvesting en de economische en sociale rehabilitatie van de vluchtelingen te bevorderen, alsook de uitbetaling van compensatie(gelden)'. Maar, in geen enkel Arabisch land kregen de Palestijnen het burgerschap, behalve in Jordanië, waar dit alleen maar gebeurde in het kader van de aanhechting van de Westbank, een gebied dat het land bezet hield sinds de oorlog van 1948 tot 1967. Ook in Arabische landen leven de Palestijnen verplicht in armoedige vluchtelingenkampen. Van herhuisvesting en van economische en sociale integratie kwam evenmin iets in huis. Bovendien overtraden de Arabische landen zestig jaar lang artikel 11 door te weigeren om enige compensatie te betalen voor de Joodse vluchtelingen, die uit de Arabische landen verdreven werden. In 1985 kwam de Algemene Vergadering met een rapport, waarin ze toegaf dat de Verzoeningscommissie had gefaald. In dat rapport staat dat Israël noch de Arabische landen akkoord gingen met de resolutie. 'De Arabische overheden echter zijn niet bereid om punt 5 van de resolutie uit te voeren, waarin wordt opgeroepen om tot een algemeen akkoord te komen over alle kwesties tussen hen en Israël. De Arabische overheden in hun contact met de Commissie hebben op geen enkele wijze aangetoond, klaar te zijn voor een vredesregeling met de Staat Israël' (paragraaf 8). De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Artikel 13 1.       Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. 2.       Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren. Artikel 17 1.       Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij samen met anderen. 2.       Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Artikel 29 1.       Een ieder heeft plichten tegen de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. 2.       In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. 3.       Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 30 Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben. Wat ook vaak wordt aangehaald als basis voor het recht op terugkeer is de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 13 is bedoeld om burgers het recht te geven om hun land te verlaten, wat in sommige landen niet toegestaan was (zoals bijvoorbeeld in de voormalige Sovjet-Unie). De clausule dat deze burgers ook het recht hadden om naar hun land terug te keren ontstond in dezelfde context. Juridisch gesproken waren de Palestijnen nooit burgers of inwoners van Israël, zodat deze regel in hun geval niet van toepassing is. Bovendien kan artikel 29/2 enkel tegen het Palestijnse recht op terugkeer geïnterpreteerd worden. Want hoe zouden de rechten en vrijheden en het algemeen welzijn van de grote meerderheid van de Israëlische burgers nog kunnen verzekerd worden wanneer 4 à 5 miljoen (dat aantal wordt aan Palestijnse zijde naar voren geschoven) Palestijnen, die geen enkele band met Israël hebben het land binnenstromen? Ook stelt de verklaring dat deze mensenrechten niet uitgeoefend mogen worden tegen de doelstellingen en principes van de Verenigde Naties. Het vernietigen van de Israëlische soevereiniteit ten gevolge van een massale Palestijnse instroom is een schending van artikel 1, paragraaf 2 van het Charter van de Verenigde Naties, dat stelt dat de UNO gebaseerd is op het principe van de soevereine gelijkheid van alle leden. Verschillende Arabische leiders hebben in het verleden verklaard dat "indien de vluchtelingen naar Israël terugkeren, Israël zou ophouden te bestaan" (President Nasser van Egypte, 1960). Hedendaagse uitspraken van Hamasleiders of van de Iraanse president Ahmedinejad wijzen erop dat dit nog steeds voor hen het na te streven doel is. Twee staten voor twee volkeren Maar Israëlische leiders zijn ook niet blind voor de huidige problemen: ze beseffen dat de Palestijnen ten gevolge van al die 'gemiste kansen' vaak in erbarmelijke omstandigheden leven en ze willen een echte vredesregeling. Daarom hebben ze er ook mee ingestemd dat er een Palestijnse staat komt opdat er twee staten zouden zijn voor twee volkeren. Het probleem is echter dat de Palestijnen de Israëlische voorstellen nooit hebben willen aanvaarden. Zelfs toen Ehud Barak op de vredesonderhandelingen in Camp David en Taba (2000-2001) het aanbod deed om 96% van het sinds 1967 bezette gebied te ontruimen, botste dit op een afwijzing door Arafat die bleef eisen dat alle vluchtelingen en hun nakomelingen naar Israël zouden mogen terugkeren. Arafat eiste met andere woorden, twee staten voor één volk! Besluit Uit de analyse van de wetteksten blijkt dat er geen internationaal erkend 'Recht op Terugkeer' voor de Palestijnse vluchtelingen bestaat. Net zoals het moedwillig in stand houden van de vluchtelingenkampen gedurende 60 jaar bedoeld is als een 'politiek wapen', is het steeds herhalen van het zelfverklaarde 'recht op terugkeer' een belangrijk wapen geworden in de strijd om de publieke opinie. Herhaling is een belangrijk pedagogisch principe: als men een stelling voldoende herhaalt raakt die algemeen bekend en verkrijgt die zo een zekere geloofwaardigheid. Daarom wil Savasorda feiten naar voren brengen om de in brede kringen aanvaarde slogans op hun waarde te toetsen en zo nodig te weerleggen. Natuurlijk zijn er naast de juridische aspecten nog heel wat andere belangrijke elementen in het Palestijnse vluchtelingenprobleem. In één van onze volgende onderzoeken zullen die zeker aan bod komen. bronnen: 1. Alex Safian, http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=8&x_article=185 2.  Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America 3. Salman Abu-Sitta http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/27/245 4.       http://www.actieplatformpalestina.be/content/achtergrondinfo/algemeen/Recht%20op%20terugkeer%20Palestijnse%20Vluchtelingen.pdf 5.       De universele verklaring van de rechten van de mens 6.       http://www.cidi.nl/dossiers/vl/1948-12-11.html 7.      http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_194_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties 8.      Wim Kortenoeven, Feiten en achtergronden van het Arabisch-Israëlisch conflict, Soesterberg, 2005

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/04/Combo_zwart_geel-300x90.png): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Reactie Amnesty International op online lezersbrief

Beste redactie, Amnesty International heeft met veel verbazing het opiniestuk over onze organisatie gelezen op uw website op 21 maart. http://joodsactueel.be/2010/03/21/opinie-amnesty-international-vlaanderen-en-vulgaire-jodenhaat-een-klik-van-elkaar-verwijderd/ hierbij onze repliek: Amnesty Vlaanderen organiseert regelmatig presentaties over Amnesty-cases bij lokale Amnesty schrijfgroepen. In Sint-Niklaas belichtte Pieter Stockmans de situatie in het Palestijnse dorpje Jayyus. Regelmatig geeft Amnesty ook presentaties over andere

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/3departij-1023x592.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Debat 3de Partij – constructief of destructief bezig?

Debat in Joods Actueel over 3de partij (download hier PDF met heel het debat) Enkele Hoogtepunten: Lukas Pairon: Het verbaasde me erg om in Joods Actueel te lezen dat het programma van de vzw 3dePartij wordt voorgesteld als een project dat aanzet tot anti-Israëlische gevoelens. De vrede moet bedacht en bij elkaar gedroomd

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/jeruzalem1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Al wat u moet weten over Oost-Jeruzalem:

De heilige stad Jeruzalem (Yerushalayim) wordt maarliefst 669 keer in de Torah vermeld. Dit alleen is natuurlijk niet voldoende om een Joodse aanwezigheid vandaag in de stad op te eisen. Net daarom dit kort artikeltje met de feiten die u moet weten. Waaronder dze: Joden leefden ononderbroken in Jeruzalem voor duizenden

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/bibi.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
Netanyahu bezoekt de Joodse begraafplaatsen in Oost-Jeruzalem. Die is zo'n duizend jaar oud en bewijst nogmaals de Joodse aanwezigheid in dit gebied

Netanyahu komt niet naar Brussel

Verschillende Vlaamse media meldden dat Israëlisch eerste-minister Benjamin Netanyahu volgende week naar ons land komt, o.a. hier en hier.  De berichten zijn gebaseerd op een verslag op de Israëlische radio en een niet genoemde 'hooggeplaatste' bron. Maar Joods Actueel heeft thans vernomen dat het bezoek  niet zal doorgaan. Nochtans stond het

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/hamas-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Mus’ab Hassan Yousuf over de Islam – ongecensureerde versie

MEMRI brengt een onthullende clipvan Mus'ab Hassan Yousuf, de zoon van Hamas leider Yousuf. In de clip geeft Mus'ab ongebreideld zijn mening over de 'religie van de vrede' die volgens hem niets anders is dan een religie van 'wrede daden'. Clip is hier te bekijken, transcriptie hier. Volgende tekst verscheen in

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/zwembad-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/Herman-Vandormael-Godelieve-Deschuyffeleer-640x480-300x225.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Verslag desinformatieavond Israël-Palestina in Geraardsbergen

Naar aanleiding van een informatie-avond op woensdag 17 maart  in Geraardsbergen met als gastsprekers Brigitte Herremans (Broederlijk Delen) en Dirk Van der Maelen SP.A liep op onze redactie een verslag over deze avond binnen van Herman Vandormael.  Deze 'informatie-avond' was een initiatief van de "Noord Zuidkoepel Geraardsbergen", dat is het overlegorgaan

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/Lula-Netanyahu-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Braziliaanse president ‘Lula’ in Israël

(tekst Brabosh.com) De Braziliaanse president Luis Ignacio (Lula) Da Silva is zondag 14 maart 2010 in Israël toegekomen voor een 3-daags historisch bezoek aan het land. Het bezoek komt op een ogenblik dat Israël en Brazilië hun strategische en economische banden aantrekken, voornamelijk dan op wetenschappelijk en technologisch gebied. De Braziliaanse

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/BBC-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

BBC/ Vranckx over Oost-Jeruzalem… met de nauwkeurigheid van de bulldozer

Het Israëlische leger, dat er in het holst van de nacht op uittrekt om argeloze Palestijnen uit hun huizen te drijven. Bulldozers en sloophamers, die de huizen met de grond gelijkmaken. Joodse burgers, die hun Palestijnse buren beschieten en archeologen die erop uit zijn om moslim heiligdommen te vernietigen. Dit

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/goldstone-300x209.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Israël vs Goldstone: 1 – 0 (medewerkster Goldstone teruggefloten)

Brabosh.com berichtgeving De nieuwszender FOX News heeft vandaag onthuld dat naar aanleiding van een protest van UN Watch, de stafchef van de Verenigde Naties voor het Goldstone Rapport de deelname van een medewerkster van de Goldstone Commissie aan een anti-Israël meeting heeft gecanceld, waar ze normaliter op zaterdag 27 februari 2010

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/zon-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Met Pappé gaat de zon over Israël definitief onder

Standpunt Door Yves Van de Steen Een Joods- Israëlische historicus die een anti-Israël boek schrijft, zoals The ethnic cleansing of Palestine, dat is gefundenes Fressen voor initiatiefnemers van boycot-acties tegen Israël. Zij vinden in hem een dankbare bondgenoot - wie kan ze nu nog van antisemitisme beschuldigen? Zo beweert Ilan

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/03/hassan.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Video: Zoon van Hamasleider spioneerde voor Israel

Mosab Hassan Yousef (32) heeft een boek geschreven waarin hij forse kritiek uit op de islam en Hamas. Vorige week werd bekend dat de man, zoon van Hamas-oprichter sjeik Hassan Yousef, Israël heeft geholpen om tientallen zelfmoordaanslagen te voorkomen. Hij staat op een dodenlijst, maar dat weerhoudt hem er niet

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/03/kinar-ja.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
kinar-ja

“Persvrijheid is zeer éénzijdig in België”

Uit ons archief: Hieronder vindt u het interview met de voormalige Israëlische ambassadeur Jehudi Kinar, uit Joods Actueel van 10/2007 . De aangehaalde argumenten blijken nog steeds brandend actueel. Afscheidsgesprek met Ambassadeur Jehudi Kinar Midden deze maand beëindigt ambassadeur Jehudi Kinar zijn diplomatieke carrière in dienst van de joodse staat. Bijna veertig

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/02/buiten-640x480.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
buiten [640x480]

Huurconflict Belgisch consulaat in Jeruzalem onderzocht

“Huurconflict mag de diplomatieke relaties tussen beide landen niet in het gedrang brengen”: Woordvoerder Buitenlandse Zaken, Bart Ouvry DOOR SAVASORDA “Rechtbank in Jeruzalem veroordeelt België bij verstek tot het betalen van 2,5 miljoen euro achterstallige huur”, lazen we in de krant van 15/12/09. Het huurconflict om Villa Salameh, waar het Belgisch consulaat

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/02/dokter.png): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Shiri Maimon op TV Limburg

Shiri Maimon, de Israëlische popdiva die zaterdagavond de hoofdact was van het Erev Galabal in Antwerpen was de dag voordien te gast in de studio's van TV Limburg. Daar bracht ze haar song Hasheket Shenish'ar, de stilte die overblijft. Maimon vertegenwoordigde Israël op het Eurovisie Songfestival in 2005.

Israëlische Arabieren die opkomen voor het behoud van Israël [1]

In de staat Israël leven, wonen en werken ruim 1.200.000 Arabieren van de Israëlische nationaliteit, of zowat 20 procent van de bevolking van Israël. Er wordt maar weinig geschreven over hoe zij leven en wat ze denken over het leven in de Joodse staat. In Israël hebben Arabieren nagenoeg gelijke

Analyse Netanyahoe – laatste zin uit het artikel

In de jongste editie van Joods Actueel maakt hoofdredacteur Michael Freilich een analyse over de situatie van premier Netanyahu. Door een foutje bij de opmaak zijn de laatste twee zinnen weggevallen op pagina 30. We brengen daarom hier de laatste paragraaf inclusief de weggevallen zinnen: Sharon die als oppositieleider tegen elke

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/06/masada.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
masada

Israëlische Nabucco met berg Massada als decor

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Israëlische Opera, zal aan de voet van de berg Massada een openlucht uitvoering van de beroemde opera Nabucco ten gehore worden gebracht.Het Opera Weekend biedt tevens een variëteit aan speciale concertuitvoeringen. Bijzonder is het gegeven dat de berg als decorelement zal

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/06/foto2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/06/home-front-drill-2-6-09-003.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
home-front-drill-2-6-09-003

Foto’s: oorlogsoefening in Israël

In Israël wordt deze week een grote voorbereiding gehouden in het geval oorlog uitbreekt. Dit gebeurt wel vaker in het land maar dit jaar gaat het om de grootste voorbereiding ooit. De oefening duurt vijf dagen en simuleert raketaanslagen vanuit de Gazastrook, Libanon, Syrië en Iran. De test moet duidelijk

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/refu1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
refu1

Joodse en Arabische vluchtelingen: het verschil tussen retoriek en realiteit

Het Arabische vluchtelingenprobleem werd 60 jaar lang gepolitiseerd en geeft als gevolg daarvan een foute en bijzonder eenzijdige kritiek,  met als enige doel ons af te leiden van meer belangrijke kwesties zoals het probleem van de grenzen en het terrorisme. Daarnaast werd het Joodse vluchtelingenprobleem zonder pardon doodgezwegen en gemeenzaam 

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/op.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
op

Israelische Opera schendt regels kinderarbeid

In Israël speelt een tamelijk zotte, zo zaak meldt de website operamagazine.nl: De Israeli Opera is beschuldigd zich niet te houden aan de wetten rondom kinderarbeid en heeft daarom besloten een deel van een meisjeskoor dat meewerkt aan een productie van Carmen na de eerste akte naar huis te sturen. In Israël

Zingen voor de paus

Bij het bezoek van de Paus aan Israël werd er in Beit Hanassi (de residentie van de president) een muzikaal moment ingelast voor de paus.

Analyse ontmoeting Obama en Netanyahu

De voorbije dagen werden er nogal wat analyses gepubliceerd over de inhoud van de ontmoeting tussen Barack Obama en Premier Netanjahoe, en in dat moeras van visies en interpretaties heeft ook Barry Rubin alles nauwlettend beluisterd en dit is zijn analyse. Noem het gerust de ‘analyse van de analyses’ en

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/vis-hand.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
vis-hand

Visteelt in de Negev-woestijn Een nieuwe Israëlische uitvinding

Het mag dan paradoxaal lijken om vissen te kweken midden in de woestijn maar het is iets dat volkomen normaal is in Israël, of tenminste toch in de kibbutz Mashabbe Sade. Israëlische wetenschappers hebben enige tijd geleden de mogelijke bruikbaarheid vastgesteld van zout grondwater. Dit water, geput uit enkele honderden meter

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/asala.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
asala

Joodse Stichting helpt Bedoeïenen Cosmeticalijn opstarten

Het project Asala Desert Nature dat twee jaar geleden werd opgestart staat op het punt gecommercialiseerd te worden. Een gamma huidverzorgingsproducten werd ontwikkeld dank zij de plantenkennis van de bedoeïenenbevolking en zal nog dit jaar op de Israëlische markt gebracht worden. De uitvoer van deze producten naar Europa is gepland

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/flags.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
flags

Vandaag is het Jeruzalemdag – Yom Yerusjala’jim

Terwijl we in België Hemelvaart vieren is het in Israël Yom Yerusjala'jim. Wie Israël zegt, zegt Jeruzalem. En wie Jeruzalem zegt, zegt Israël. Onlosmakelijk horen Jeruzalem en Israël bij elkaar. Niet minder dan achthonderd keer wordt Jeruzalem in de Bijbel genoemd. Begrijpelijk dat de vreugde zo overweldigend groot was op

Film op Ned2 ‘And Thou Shalt Love’

Bekijk de trailer en een blik achter de schermen . In 'And Thou Shalt Love' wordt de dienstplichtige militair Ohad verscheurd tussen zijn streng-religieuze opvattingen en zijn gevoelens voor mannen. Op advies van een religieuze hulplijn gaat Ohad veertig dagen mediteren en vasten. Dit lijkt te helpen, maar als Ohad zijn beste

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/17kids6001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
17kids6001

Israël vakantieland – ook voor de (oudere) kinderen

De New York Times bracht eerder deze week volgend artikel over vakantie in Israël. Een aanrader (artikel en bestemming dus). “JUMP! Just jump!” I could hear Sarah, my 12-year-old daughter, pleading. My feet were dangling in the air and my body was squeezed into a manhole-sized opening in a dirt floor,

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/israel-anthem-not-for-arabs.gif): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
israel-anthem-not-for-arabs

Teleurstellende peiling Israëlische Arabieren

Uit een nieuwe peiling blijkt dat twee op vijf Arabische inwoners van Israël, of zowat 40,5%, geloven dat Holocaust nooit gebeurd is. In een gelijkaardig onderzoek dat drie jaar geleden werd gehouden, bedroeg die groep Holocaustontkenners nog 28%, wat een opmerkelijke stijging is. Uit deze peiling  blijkt ook dat 6

Wat drijft Palestijnse zelfmoordenaars?

Volgens filmproducent Pierre Rehov worden zelfmoordenaars niet enkel gedreven door haat van Israël maar ook door het verbod op allerhande plezieren in het leven, zoals sex, die in het paradijs wel toegankelijk zullen zijn. Rehov interviewde een heleboel terroristen en gefaalde zelfmoordactivisten van Hamas. Rehov maakt ook een heleboel andere

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/titusmenorah.png): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
titusmenorah

Rechtbank in Jeruzalem verwerpt aanklacht tegen paus

Een rechtbank in Jeruzalem heeft de aanklacht van twee Israëli's die het Vaticaan beschuldigden van diefstal verworpen. De aanklacht bevatte een lijst van de geplunderde Joodse goederen die het Vaticaan al meer dan 1000 jaar in haar bezit zou hebben. Op de lijst stond ook de gouden menora die uit

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/noamira.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
noamira

Eurosongfestival: onverwachte steun voor Noah en Mira van ex-Beatle

De uitslag van het Eurosongfestival is nog niet bekend want de wedstrijd is nog steeds bezig maar Noah en Mira hebben wel al een fantastische vertolking gegeven van hun vredeslied in drie talen, Arabisch, Hebreeuws en Engels op het podium in de Russische hoofdstad neergezet. Anja Daems die samen met André

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/nanobible.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
nanobible

President Peres doet paus nanobijbel cadeau

Paus Benedictus XVI is terug gekeerd naar Rome maar niet met lege handen. President Shimon Peres heeft de pontificus tijdens hun ontmoeting een versie van de bijbel geschonken die ongetwijfeld de kleinste zal zijn die de kerkvorst bezit. Het gaat om een nanobijbel, die staat op een chip van een

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/paus_schneier.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
paus_schneier

Vooraanstaand Amerikaanse rabbijn verdedigt de Yad Vashem-toespraak van Benedictus XVI

Een vooraanstaande Amerikaanse rabbijn, die overigens een goede verstandhouding heeft met paus Benedictus XVI,  beoordeelt de toespraak die de katholieke kerkleider afgelopen maandag  in het Yad Vashem hield positief en zegt dat de verwachtingen omtrent deze toespraak veel te hoog gespannen waren.  "Het respect van de paus en zijn steun

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/popes-visit-12-5-09-052-1280x768-copy-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/klaagmuur.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
klaagmuur

VRT Radio 1: Terry Davids, directrice Joods Actueel over de klaagmuur

Feyten of Fillet " De dag in zestig minuten" is een bekend Radio 1 programma dat  aandacht besteedt aan markante nieuwsfeiten en die feiten op de voet volgt en probeert te duiden, meestal met interviews en/of vragen aan deskundigen. Vandaag lazen we op hun website: "De Paus is op bezoek