Verkiezingen 2009: Partijen over ritueel slachten

coverDe “sjechita” is een eeuwenoude joodse traditie die voorziet om dieren met respect en zo min mogelijk pijn te behandelen tijdens het slachtingsproces. Door een vlijmscherp mes te gerbuiken (en enkel door getrainde en door het rabinnaat gecertifieerde slachters), wordt de halsslagader in een fractie van een seconde overgesneden zodat de zenuwen geen pijnstimulansen kunnen overgeven aan het dier. Deze oude Joodse traditie wordt al sinds de tijd van de Tempel in ere gehouden, terwijl de rest van de beschaving vaak op gruwlijke en pijnlijke wijze werden omgebracht. De moslims hebben delen van deze tradie overgenomen. Daar kan iedere individu wel zelf een dier slachten, ook al heeft die persoon geen beroepsopleiding in dit vak.

Joods Actueel vroeg volgende vraag aan de Europese lijsttrekkers van de grote partijen. De antwoorden worden gepubliceerd in de volgorde zoals die door de officiële lijstrekking werd bepaald.

Vraag: Het koosjer slachten ligt momenteel onder vuur en wordt besproken in de EU. Er is sprake de “sjechita” te reglementeren. Hoe staat u hier tegen over? Blijft het ritueel slachten gegarandeerd? Of moet het gereglementeerd en/of afgeschaft worden?

(nvdr: Ritueel slachten gebeurt natuurlijk met onverdoofde dieren, zoals al eeuwen het geval is geweest, en zonder pijn te berokkenen. Volgens de strikte regels van de Halacha is het niet toegestaan regels aan te passen, dingen bij te voegen of te verwijderen.)

vlees2Kathleen Van Brempt (SP.a – Lijst 1)

Natuurlijk vind ik de vrije beleving van het geloof cruciaal. Maar als gelovige maak je ook deel uit van een samenleving. Dus die samenleving heeft ook het recht om in kader van het algemeen belang regels op te leggen. Bij slachting is het daarom te verantwoorden dat er regels zijn over volksgezondheid en dierenwelzijn. Ik ben er bovendien vast van overtuigd dat volksgezondheid en dierenwelzijn ook belangrijk zijn voor de Joodse gemeenschap. Daarom nodig ik de Joodse gemeenschap graag uit om samen na te denken over een correcte aanpak. Als er op die manier regels worden uitgewerkt, moet de overheid ook faciliterende maatregelen voorzien opdat de vrije beleving niet in het gedrang komt.

Nelly Maes (SLP – Lijst 4)
Ik erken het recht van de Joden om zelf over rituele slachtingen te beslissen en daarbij het dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen.

Advertentie

Frieda Brepoels (N-VA – Lijst 5)
Het Europees Parlement zal in de laatste plenaire week van deze legislatuur (mei Straatsburg) stemmen over de verordening “bescherming van dieren op het moment van slachting”. Deze verordening moet de bestaande richtlijn uit 1993 vervangen en wil vooral focussen op een betere bescherming van dierenwelzijn. Het Parlement wil de dieren tegen onnodig lijden beschermen en tegelijk rekening houden met religieus slachten. Daarom wordt voorgesteld voor religieuze riten bedwelming onmiddellijk na de slachting als basisvereiste toe te passen, mits het doden in een slachthuis plaatsvindt. Het Parlement heeft in dit dossier enkel een adviesfunctie, de Raad van Ministers zal de eigenlijke beslissing nemen waarschijnlijk nog voor het zomerreces.

BART STAES (Groen! – Lijst 6)
Wij zijn voorstander van het verdoven van dieren bij alle slachtingen, ook rituele. Die houding nemen we aan tegenover alle geloofsgemeenschappen. Afspraken moeten in overleg tussen de verschillende gemeenschappen en betrokken overheden worden gemaakt. Het is de bedoeling op constructieve wijze te komen tot een goed kader om rituele slachtingen voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Frank Van Hecke (VB – lijst 7)
De wet stelt duidelijk dat dieren enkel verdoofd kunnen geslacht worden, maar maakt een uitzondering voor het rituele slachten. Dergelijke slachtingen zijn ontegensprekelijk in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van een algemeen verbod op rituele slachtingen. In Vlaanderen moet iedereen gelijk zijn voor de wet.

Jean Luc Dehaene (CD&V – Lijst 9)
Onze grondwet verdedigt de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitoefening ervan. Ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens beschermt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. De vrijheid van godsdienst kan enkel bij wet worden beperkt en op voorwaarde dat deze beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving en in het belang van de openbare veiligheid, voor bescherming van openbare orde, gezondheid of goede zeden. Omwille van deze fundamentele vrijheden kan CD&V niet achter voorstellen staan die het ritueel slachten willen verbieden.
Men kan niet ingaan tegen de Grondwet en het EVRM en de rituele slachtingen verbieden. Wel kan men beperkingen zoals een bedwelming opleggen. Een Europese richtlijn uit 1993 heeft het over dierenwelzijn en de bescherming van dieren bij het slachten of doden, en legt daarvoor een praktijk van bedwelming op. Deze richtlijn laat echter een uitzondering op de bedwelming toe “voor dieren die geslacht worden volgens speciale methoden die vereist zijn voor bepaalde riten”.
CD&V is ook tegen een verplichte bedwelming, omdat dit ingaat tegen de vrijheid van godsdienst. Kunnen beschikken over “halal” vlees of “koosjer” vlees valt onder de vrijheid van godsdienst, en de verplichte bedwelming doet daar afbreuk aan. Officiële instanties zoals de Raad van State erkennen dat.

Guy Verhofstadt (Open VLD –Lijst 11)
Als liberaal gun ik iedereen de maximaal mogelijke vrijheid om het leven te leiden dat hij of zij wil. Ik zie dus geen redenen om “sjechita” aan banden te leggen en zeker niet om het af te schaffen.

Jean- Marie Dedecker (Lijst Dedecker – Lijst 12)
In een moderne, industriële, verstedelijkte maatschappij hebben wetten van netheid, hygiëne, voedselcontrole en dierenwelzijn voorrang op religieuze rites. Lijst Dedecker is dan ook tegen het gedoogbeleid voor rituele slachtingen, zeker buiten slachthuizen. Voor de jaarlijkse consumptie van runderen door de joodse gemeenschap kunnen we net zoals in Zwitserland een invoergarantie uitwerken.

(neem nu een abonnement op Joods Actueel en lees veel meer over de partijstandpunten van onze politici over interessante topics voor de Joodse Gemeenschap)