Centrum Gelijke Kansen neemt bocht, Zwinkrant dan toch “schokkend en antisemitisch”

Joods Actueel ontving de volgende reactie van Jozef De Witte, directeur van het Centrum Gelijke Kansen naar aanleiding van het opiniestuk van jurist en auteur André Gantman dat wij gisteren op onze website publiceerde.

Daarin neemt het Centrum een bocht en geeft het toe dat de tekst wel degelijk antisemitisch van inslag was. André Gantman, die de kat de bel aanbond met zijn opiniestuk, ziet dit “als een stap in de goede richting”. Jozef De Witte heeft dhr. Gantman ook uitgenodigd voor een gesprek waarop Gantman zal ingaan.

REACTIE CGKR:
In juni 2011 verscheen in de Zwinkrant onder de rubriek ‘Schuinschrift’, een stuk over de
Joodse gemeenschap. Naar aanleiding hiervan ontving het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding een aantal meldingen. Concreet werd gevraagd na te gaan
of de uitspraken een inbreuk betekenden op één van de wetgevingen waarvoor het Centrum
bevoegd is. Onmiddellijk na ontvangst de meldingen en na lezing van het stuk heeft het Centrum besloten
een dossier te openen. Meer bepaald werden – zoals steeds in dergelijke gevallen – de feiten
getoetst aan de bepalingen van de negationismewet en de antiracismewet. Deze laatste
bestraft het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie wanneer daarbij een bijzonder opzet in
het spel is.

Na grondig juridisch onderzoek besloot het Centrum dat in dit geval het bijzonder opzet niet
kan aangetoond worden, en dat een vervolging dus weinig kans op slagen heeft. Het Centrum
heeft dit onderbouwd juridisch advies aan de betrokken partijen bezorgd. Het staat elkeen vrij
om het met dit advies oneens te zijn en alsnog een juridische procedure te starten.

Het spreekt voor zich dat velen dit stuk als schokkend, verontrustend en kwetsend ervaren, en
dat het duidelijk antisemitisch van inslag is, zelfs als het niet strafbaar is. Het Centrum deelt
deze gevoelens, en pleitte daarom voor rechtzetting en dialoog.

Advertentie

In eenzelfde geest van dialoog nodigt het Centrum graag de heer Gantman uit om kennis te
nemen van onze werking en om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen.