Israëlkritische – Joodse – beweging ziet het levenslicht. Oogst meteen zelf kritiek

JCall zal in het Europees parlement worden voorgesteld
De Franstalige krant Le Soir maakte vorige week melding van het feit dat een nieuwe Joodse groepering het levenslicht zag. Het nieuws werd op Yom Ha’atsmaoeth, de Israëlische onafhankelijkheidsdag,  gelanceerd. De lobbygroep, die zich ‘JCall’ noemt roept op tot ‘rede in het debat’ en vraagt om zo snel mogelijk de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël te realiseren.

De groep kopieert zo het werk van ‘J Street‘ in de VS, dat enkele jaren geleden werd opgericht als tegengewicht voor AIPAC.

Journalist Boudewijn Loos schrijft dat het tot nog toe vrijwel uitsluitend een klein aantal extreemlinkse stemmen binnen de Joodse gemeenschap waren die zich “niet automatisch achter de positie van de Israëlische regering schaarden”. Dat zou thans veranderen.

Het initiatief is voorlopig een Franstalig onderonsje met Walen, Franstalige Brusselaars en mensen uit Frankrijk. Ook de website www.jcall.eu is voorlopig enkel in het Frans opgesteld alhoewel de organisatoren dit willen uitbouwen tot een waar Europees initiatief. De lijst van leden bevat ook een aantal namen van prominenten binnen de Joodse gemeenschap zoals de Franse schrijver en filosoof Bernard-Henri Levy.

Voorlopig gaat het in België vooral om mensen uit CCLJ kringen, de Joodse lekenvereniging en de Joodse Liberale gemeenschap. Ondertekenaars van de platformtekst zijn onder andere Vincent Engel, Guy Haarscher, Claude Kandiyoti, Pierre Mertens, Rabbijn David Meyer, Foulek Ringelheim, Jacques Sojcher, en David Susskind. Uit Frankrijk zijn dat o.a. Eli Chouraki, Alain Finkielkraut, Jean Hatzfeld, Ivan Levaï, Bernard-Henri Levy, Dominique Moisi en Pierre Nora. .

Advertentie

Op 3 mei zou de organisatie formeel ingehuldigd worden in een zaal van het Europees parlement. Wat ook direct duidelijk maakt op welk publiek de lobbybeweging druk zal trachten uit te oefenen.

Hieronder een vertaling van de platformtekst van JCall, die iedereen op hun website kan ondertekenen:

Oproep tot redelijkheid

Als Europese staatsburgers zijn wij, Joden, betrokken bij het politieke en sociale leven in onze respectievelijke landen.

Niettegenstaande ons levensweg verschilt  toch is onze verbondenheid met de staat Israël een onderdeel van onze identiteit. En de toekomst en de veiligheid van deze staat, waarmee we zo een sterke band hebben, is ook onze bekommernis.

We merken op dat het bestaan van Israël opnieuw in gevaar is. We onderschatten geenzins de dreiging die uitgaat van externe vijanden maar beseffen tegelijkertijd dat het gevaar ook schuilt in de bezetting en het onafgebroken uitbreiden van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem. Dit is een politieke vergissing, het is moreel verwerpelijk en vormt de voedingsbodem voor een onaanvaardbaar delegitimatieproces van de Israëlische staat.

Vandaar onze beslissing om op te roepen om de volgende principes te onderschrijven:

Advertentie

1. Het sluiten van vrede met het Palestijnse volk vanuit het principe “Twee volkeren, twee staten” is noodzakelijk voor de toekomst van Israël. En we weten allemaal dat het dringend is, anders zal Israël kortelings geconfronteerd worden met een rampzalig alternatief: een staat waarin de Joden een minderheid zullen vormen in eigen land, het installeren van een regime dat Israël oneer aandoet en dat het land naar een burgeroorlog zal leiden.

2. Het is daarom van belang dat de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten, op beide partijen druk uitoefent en hen hulp biedt bij het vinden van een redelijke en snelle oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Europa bezit immers , mede door  haar verleden, verantwoordelijkheden ten aanzien van deze regio.

3. Niettegenstaande het nemen van de uiteindelijke beslissing aan het volk van de soevereine staat Israël toekomt, toch dwingt de solidariteit van de Joden in de Diaspora hen ertoe om zelf ook  te werken aan een oplossing die juist is. Het systematisch instemmen met het beleid van de huidige Israëlische regering is gevaarlijk omdat deze houding  indruist tegen de ware belangen van de staat Israël.

4. We willen bij deze een Europese beweging op gang brengen die bekwaam is om “de stem van de redelijkheid” te vertolken zodat iedereen het kan horen. Een beweging die onpartijdig is en die de ambitie heeft om te werken aan het overleven van Israël als Joodse staat en als democratische staat. Dat laatste kan enkel gebeuren door de oprichting van een soevereine en levensvatbare Palestijnse staat.

Het is met deze geestesgesteldheid dat we iedereen, die met deze principes instemt,  verzoeken om deze principes te onderschrijven door deze oproep te ondertekenen.

De inkt  van het artikel in Le Soir was nog niet droog of het CCOJB en het FJO reageerden al tégen het initiatief. Het CCOJB stuurde daaromtrent volgend bericht:

Het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB) heeft kennis genomen van de ‘oproep tot rede’ gelanceerd in de krant ‘Le Soir’ van 20 april 2010. Het betreurt dat op deze ‘Yom Haatsmaouth’, de onafhankelijksdag van de staat Israël, de positieve balans van de Joodse Staat niet in de verf werd gezet.

Het CCOJB wenst dat moslims en Arabieren op hun beurt een ‘oproep tot rede’ lanceren naar de Arabische Wereld en de Palestijnen toe opdat ze zouden overgaan tot de erkenning van de Staat Israël, de enige democratie in de regio, en engageert zich tot het negociëren van de ’tweestatenoplossing’ in een geest van wederzijds respect en zonder geweld.

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO), de Vlaamse tegenhanger van het CCOJB, reageerde eerst bij monde van een vertegenwoordiger. Die liet weten de démarche van JCall te betreuren. “Wat vooral tegen de borst stoot is dat Joodse mensen Israël gaan bekritiseren en delegitimiseren in het Europese parlement. Men dient de manier waarop de Israëlische burger zijn stem uitbracht te aanvaarden  en dit democratisch proces heeft nu eenmaal de huidige regering in Israël in het zadel gebracht en die keuze dienen we te respecteren”.

Later volgde ook een officieel bericht, mede ondertekend door het FJO en het Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgie:

Oproep tot redelijkheid ?

In de krant Le Soir van 20/4 j.l. verscheen een “oproep tot redelijkheid” teneinde een nieuwe beweging op te richten met als argumentatie dat de huidige Israëlische politiek niet legitiem is. Het gaat hier om een mening van enkelingen en een organisatie die een kleine minderheid vormen in de schoot van de Franstalige joodse gemeenschap.
Zoals onze zusterorganisatie de C.C.O.J.B., joodse koepelorganisatie die Franstalig België vertegenwoordigt, betreuren wij dat deze minderheid een pressiegroep wenst te vormen die druk wil uitoefenen op de leiders van de enige democratische staat in het Midden-Oosten teneinde hun eigen opinie op te dringen.
Het spreekt voor zich dat één van de fundamenten van een democratie is dat burgers van een land zich niet mogen mengen in de politiek van een ander democratisch land.

Vergelijkingingen schieten te kort, maar toch: hoe zouden wij reageren als buitenlandse drukkingsgroepen zouden pogen om ons een bepaalde oplossing op te dringen om het probleem van B-H-V te regelen? De hele joodse gemeenschap, zonder uitzondering, hoopt dat er eindelijk een duurzame vrede komt in het Midden-Oosten, dit kan slechts verwezenlijkt worden via ernstige wederzijdse toegevingen.

Centraal Israëlitisch Consistorie van België
FORUM der Joodse Organisaties