Nationale feestdag

Toespraak van Z.M. de Koning ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.21 juli 2010.

Dames en Heren,

Traditiegetrouw geeft onze Nationale Feestdag mij de gelegenheid u over enkele onderwerpen te spreken die voor ons land belangrijk zijn. Dit jaar zou ik eerst willen nagaan welke perspectieven de nieuwe legislatuur ons biedt. Daarna breng ik onze reis naar Congo ter sprake, bij de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van dat land. En om te eindigen zal ik het hebben over het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie.

Communautaire spanningen hebben ons land beroerd en tot vervroegde verkiezingen geleid die belangrijke politieke verschuivingen met zich brachten. Nu is het nodig ons naar de toekomst te richten. Zo is het noodzakelijk voor onze gewesten en gemeenschappen nieuwe vormen van samenleven te bedenken waarin iedereen zich goed kan voelen. Pijnlijke kwesties die verdeeldheid zaaiden dienen beslecht, en nieuwe evenwichten tussen het federale en de gefedereerde entiteiten moeten worden uitgedacht. Bovendien, en tegelijkertijd, is alle energie vereist om onze economie en onze werkgelegenheid te herstellen. Dat is het wat onze medeburgers verwachten van alle verantwoordelijken op elk bestuursniveau.

Advertentie

De sociale en economische uitdagingen zijn talrijk en ik noem er drie onder vele andere. Om onze sociale zekerheid te vrijwaren zal het noodzakelijk zijn de activiteitsgraad van onze bevolking te verhogen. Om de stevigheid van onze economie te verzekeren is een terugkeer naar het begrotingsevenwicht vereist, en er werd reeds beslist dit te bereiken tegen 2015. Om de werkgelegenheid veilig te stellen en te bevorderen is het versterken van onze concurrentiekracht ten zeerste aangewezen.

En nu over onze reis naar Congo. De Koningin en ikzelf waren bijzonder getroffen door de zeer hartelijke ontvangst die ons werd bereid. Wij hebben de vriendschap van het Congolese volk voor België aangevoeld, waarmee het trouwens een lange geschiedenis heeft gedeeld. Aan de Congolezen die wij hebben ontmoet drukte ik onze bewondering uit voor de bevolking, die zoveel moed en volharding opbracht tijdens een geschiedenis die nu eens gelukkige momenten kende, zoals deze verjaardag, dan weer moeilijke en soms dramatische periodes. Die bewondering slaat op de ganse bevolking, een jong en levendig volk waarbij de rol van de vrouwen een bijzondere vermelding verdient. Immers, buiten het huishouden werken zij ook voor het verder bestaan van hun familie maar in sommige streken werden ze ernstig mishandeld.

We hebben ook talrijke landgenoten ontmoet, coöperanten, geestelijken, zakenlui, die allen prachtig werk leveren ten nutte van de bevolking.
Ten slotte, hebben we de Congolese overheden een nieuw, vrijmoedig en opbouwend partnerschap voorgesteld, dat gericht is op de behoeften van de Congolese bevolking, en de nieuwe instellingen steunt die Congo zich democratisch heeft toegemeten.

Het is onze stevige hoop dat zulk partnerschap tussen onze landen zal bijdragen tot het consolideren van de vrede in Centraal Afrika, dat zoveel leed heeft doorstaan. Die vrede is ook van levensbelang voor de onmisbare economische en sociale ontwikkeling waaraan ons land bereid is actief mee te werken.

Het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie is zojuist begonnen en ik zou enkele van zijn thema’s willen vermelden. Het eerste betreft de Europese strategie voor groei en werkgelegenheid ook ‘Europa 2020’ genaamd. De activiteitsgraad van de mannen en de vrouwen van 20 tot en met 64 jaar zou tot 75 procent moeten opgevoerd worden, de investeringen in onderzoek en ontwikkeling dienen te stijgen tot 3 procent van het bruto binnenlands product, en de uitstoot van CO2 zou met 20 procent verminderen ten opzichte van 1990. Die doelstellingen mogen geen vrome wensen blijven maar het voorwerp uitmaken van concrete uitvoeringsmaatregelen in de verschillende lidstaten van de Unie, ook bij ons, en van een follow-up op het niveau van de Unie.

Het komt er eveneens op aan de resultaten op het vlak van onderwijs te verbeteren, de sociale cohesie te versterken en de armoede te reduceren in dit internationaal jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Ook op het gebied van veiligheid en justitie zal ons voorzitterschap erover waken dat Europa vooruitgang boekt.

Advertentie

In het kader van dit voorzitterschap wensen de Koningin en ikzelf, alsook andere leden van onze familie, verschillende Europese vergaderingen en seminaries over specifieke onderwerpen bij te wonen, hetzij over het gezinsbeleid, de strijd tegen de armoede, het bekampen van mensenhandel, de ontwikkeling van een Europees Child Focus, en ook nog het Europese beleid ten bate van gehandicapten.

Voor ieder onderwerp waarover ik het zojuist heb gehad moeten we werk maken van een opbouwende dialoog, wederzijds respect bevorderen, zowel tussen onze Belgische gemeenschappen en gewesten als tussen de Europese lidstaten, en ook in onze betrekkingen met Congo.

Vanuit die gerichtheid wensen de Koningin, ikzelf en gans onze familie u allen een blije en gezellige Nationale Feestdag.