Open brief aan Steven Vanackere: “Neen tegen de eenzijdige erkenning van Palestina”

De Belgische alliantie voor de vrede in het Midden-Oosten (website) heeft een open brief gestuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken waarin ze hun bezorgdheid uiten over de eenzijdige erkenning van Palestina door de VN.

Wij, Belgische burgers

 

Geachte Heer Minister,

Aan de vooravond van de zitting die in september zal worden gehouden in de Verenigde Naties, en die een eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat tot doel heeft, zijn wij als Belgische burgers bezorgd over de negatieve weerslag die een eventuele goedkeuring van deze resolutie onvermijdelijk zal hebben op het lot van de democratische waarden die aan de grondslag van Europa liggen.

Advertentie

Ons initiatief is gerechtvaardigd op grond van het feit dat België, weliswaar samen met nog vele andere landen, de opdracht heeft om deel te nemen aan deze stemming.
Een eenzijdige erkenning, zoals die op de agenda van deze ontmoeting wordt geplaatst, roept twee wezenlijke vragen op, waaraan niet mag worden voorbijgegaan bij het afwegen of hiervoor momenteel de tijd rijp is.

Ten eerste menen wij als democraten dat iedere oplossing op dit gebied moet voortkomen uit een onderhandeling en dus uit een directe dialoog tussen de hierbij betrokken partijen. Dit fundamentele principe zou worden geschonden in geval van een eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat door derden, en de situatie in het Midden-Oosten zou worden opgelost zonder dat de partijen zelf, de Israëliërs en de Palestijnen, daarbij betrokken zijn, en zelfs niet voorafgaandelijk betrokken zijn geweest.

Ten tweede zou de erkenning van een Palestijnse staat, in de huidige politieke context, als gevolg hebben dat men een wettige status geeft aan een regering waarvan een organisatie deel uitmaakt die de democratische waarden niet respecteert, en dat is dan nog een eufenisme. De Fatah heeft namelijk in de maand mei 2011 een verzoeningsovereenkomst met Hamas ondertekend, een beweging die door de Europese instellingen wordt gekwalificeerd als een « terroristische organisatie ».

Wat dit betreft, menen wij dat wij de bewoordingen van het Charter in herinnering moeten brengen, dat sinds 1988 de ideologische en politieke doelstellingen van Hamas definieert. De enkele hieronder aangehaalde citaten spreken voor zich en kunnen geen enkele analist die gehecht is aan respect voor democratische waarden, onverschillig laten :

– « Voorwoord »
Israël zal opstaan en blijven voortbestaan tot het moment dat de islam het zal hebben vernietigd, zoals de islam ook met Israëls voorgangers heeft gedaan.
– Artikel 7 : De universaliteit van Hamas
De doelstelling van Hamas is om de belofte van Allah in werking te brengen, ongeacht hoeveel tijd dit zal kosten. De profeet heeft gezegd: « Het tijdstip zal pas aanbreken op het moment dat de moslims de joden zullen bevechten (en hen doden) ».
– Artikel 13 : Vreedzame oplossingen
Wat betreft het opgeven van eender welk deel van Palestina : dit staat gelijk aan het opgeven van een deel van onze godsdienst; er is geen andere oplossing voor de Palestijnse zaak dan de Jihad.Uit deze citaten blijkt duidelijk, dat het doel van Hamas, openlijk verkondigd, de volledige vernietiging van de Staat Israël is en de uitroeiing van het Joodse volk op het Israëlisch grondgebied. Weldra een nieuwe holocaust in een andere werelddeel!

Onze vrees komt helaas niet enkel voort uit veronderstellingen. Nog heel recent, namelijk op 13 augustus 2011, heeft de minister van Binnenlandse Zaken van Hamas, Fathi Hamad, zijn overtuiging uitgedrukt dat Israël van de kaart zal worden geveegd in de komende twaalf jaar en dat er een Arabische staat in de plaats zal komen… Dergelijke uitspraken lijken niet direct vrede te voorspellen.

Onder dergelijke omstandigheden lijkt ons waakzaamheid geboden. Zou de blindheid, die dikwijls gepaard gaat het de beste bedoelingen – Europa heeft immers nooit gewild wat er zich vorige eeuw heeft afgespeeld – het mogelijk kunnen maken dat de Geschiedenis zich herhaalt?

Advertentie

Moge de maand september 2011 het uitgelezen moment zijn dat het principe van het respecteren van de Ander mag zegevieren, en dat alle inspanningen zullen worden ontplooid zodat het bestaansrecht van de Staat Israël niet langer in vraag zal worden gesteld, zoals in het hierboven geciteerde Charter? Is dit geen essentiële voorafgaande voorwaarde? Laten wij ons ervoor inzetten, dat er op deze fundamentele basis een dialoog kan worden aangeknoopt tussen Palestijnen en Israëliërs om zo tot een onderhandelde vrede te komen.

Wij, burgers van België, zullen nauwlettend toezien hoe onze vertegenwoordigers bij de VN in september voor deze internationale organisatie de Westerse democratische waarden zullen verdedigen. Gezien de standpunten die Hamas tot op de dag van vandaag verdedigt, is het respecteren van deze democratische waarden door een toekomstige Palestijnse staat beslist niet gewaarborgd.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Belgische Alliantie voor Vrede in het Midden-Oosten:
Belgische Evangelische Coalitie voor Israël
European Coalition for Israel
Christenen voor Israël
Chrétiens Amis d’Israël
Le Hesed
Koinonia Ministries
Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique
Forum des Joodse Organisaties
NB : Een kopie van deze brief wordt verzonden aan Eerste Minister Yves Leterme en aan de partijvoorzitters