Ongerustheid over nieuwe anti-Israëlbetoging in Brussel komende dinsdag

Brussels gemeenteraadslid Frédérique Ries (MR) is ongerust over de op til zijnde anti-Israël betoging  van volgende week dinsdag. Het gemeenteraadslid interpelleerde de burgemeester hierover na de ontsporingen die zich enkele maanden geleden voordeden bij een gelijkaardige manifestatie in de Nieuwstraat waaronder een gewelddadig toneel waar ook zeer kleine kinderen bij betrokken werden, verstoring van de openbare orde, gijzelneming van voorbijgangers en aanzetten tot haat.

Hierna volgt de tekst van de bevlogen interpellatie van gemeenteraadslid Ries:

Mijnheer de Burgemeester,

Frédérique Ries

Sinds meer dan een week circuleert er op de sociale netwerken de aankondiging van een manifestatie “Gaza, Nooit vergeten!”. Deze manifestatie wordt georganiseerd door de “Mouvement Citoyen Palestine” en zou plaats vinden op 27 december aanstaande. De manifestatie start aan de Stalingradlaan en eindigt op het Vossenplein, dus op het grondgebied van de stad Brussel.

Om elk misverstand te vermijden, herinner ik er u aan dat ik net als u een overtuigd aanhanger ben van de vrije meningsuiting en bijgevolg van het recht op betogen. In onze samenleving mag kritiek worden geuit, godzijdank, of liever: dankzij diegenen die ervoor gevochten hebben.

Advertentie

Wat mij hier verontrust is het precedent, of beter: de precedenten. U zal zich mijn tussenkomst van 4 april laatstleden herinneren naar aanleiding van de ontsporingen die zich voordeden bij een gelijkaardige manifestatie in de Nieuwstraat. Ontsporingen die u zelf betreurd hebt tijdens een openbare zitting. Nu blijkt dat de organisatoren van de manifestatie voorzien op 27 december dezelfde zijn die het initiatief namen voor de manifestatie van afgelopen12 maart in de Nieuwstraat. Dezelfde mensen die in de Nieuwstraat voorbijgangers lastigvielen met een karikatuur van de identiteitscontrole die Palestijnen ondergaan aan Israëlische check-points. Gewelddadige scènes, schokkend en leugenachtig. Vrouwen, kleine kinderen, die door een vermeende Israëlische soldaat werden geslagen, beledigd, vernederd en schijnbaar werden gedood waarbij nagemaakt bloed werd gebruikt,…

Het is niet overbodig te herinneren dat de voornaamste leider van de “Mouvement Citoyen Palestine” in 2009 uit het bestuur van Mrax werd gezet omwille van racistische en antisemitische geschriften. Een blik op het internet en Facebook volstaan om zijn anti-Westers ideeëngoed terug te vinden, zijn verdediging van terrorisme zijn inschikkelijkheid met Bin Laden, zijn steun voor Ahmadinejab, zijn afwijzen van het Darwinisme en de wetenschap… Een “pacifist”, voorwaar! Deze zelfde organisatie kondigt overigens aan dat hun manifestatie zal eindigen met “een kleine animatie op het Vossenplein”…

Mijnheer de Burgemeester, afgelopen 4 april verklaarde u, en ik citeer het officieel verslag van de gemeenteraad, dat u verrast was door het toneel dat in de Nieuwstraat werd opgevoerd, dat de organisatoren het vertrouwen hadden beschaamd en dat u een dergelijk scenario niet meer zou dulden en desgevallend de organisatie van zo’n evenement zou verbieden.

Het Midden-Oostenconflict, een tragedie die twee volkeren raakt in hun gewettigde aspiraties sinds meer dan zestig jaar is complex en niet gebaat met een simplificatie, een amalgaam, laat staan leugens.

Een recente studie toont aan dat bijna de helft van de moslimleerlingen in Brussel antisemitisch is. Ik vrees, ben er eigenlijk van overtuigd dat deze karikaturale acties de clichés, de verdeeldheid, de onwaarheden – finaal de haat –  versterken.

De vrijheid van meningsuiting kent haar grenzen, meerbepaald als wordt opgeroepen tot haat. Ik geloof in dialoog, educatie, gedeelde ervaringen en uitwisseling van ideeën. Deze manifestatie vormt hiervan het volstrekte tegendeel. Ik wil vermijden dat de stad Brussel mij binnen een maand meedeelt dat ze verrast was en de perfect voorspelbare, bijna aangekondigde ontsporingen betreurt.

Mijnheer de Burgemeester, hebt u toestemming gegeven voor deze manifestatie? In voorkomend geval, hebt u de organisatoren ontmoet? Indien ja, hebt u hen een herhaling van de inidenten in de Nieuwstraat verboden of enige ander vorm van gewelddadige of provocerende karikatuur die duidelijk de grenzen van de vrijheid van betogen of vrije meningsuiting overschreidt? Ik vermoed dat deze manifestatie door de politie zal gevolgd worden. Als er zich ontsporingen voordoen of als de organisatoren zich lenen tot gewelddadige en karikaturale acties zoals die zich in de Nieuwstraat voordeden, zal u dan de nodige maatregelen nemen opdat dit wordt verhinde

Advertentie

Schepen Philippe Close (PS) verduidelijkte namens het stadsbestuur dat de aanvraag voor de manifestatie nog niet formeel was goedgekeurd en nog wordt onderzocht door de politie. In de komende dagen wordt overigens een onderhoud voorzien met de organisatoren waarbij duidelijke afspraken zullen gemaakt worden. Een scenario zoals in de Nieuwstraat zal formeel verboden worden.