Norman Finkelstein gooit stok in het hoenderhok van het anti-Israëlkamp

Ook bij Vlaamse Israëlhaters is (was?) Finkelstein bijzonder populair
Ook bij Vlaamse Israëlhaters is (was?) Finkelstein bijzonder populair

Vorig weekend organiseerde het Left Forum in New York een jaarlijks weerkerende ontmoeting van extreemlinkse anti-Israëlactivisten. Enkele opmerkelijke breuken en geschilpunten kwamen aan het licht binnen de beweging. De conferentie bestaat gewoonlijk uit een aantal anti-Israëlzittingen waarop steeds dezelfde sprekers hun steeds dezelfde aantijgingen uiten. Dit jaar was ondermeer een panelgesprek voorzien rond het thema “Hoe het Israëlisch-palestijns conflict op te lossen: 0, 1 of 2-statenoplossing”.
Drie van de vier panelleden opteerden voor de éénstaatoplossing die ze als het meest rechtvaardig en in overeenstemming met het internationaal recht beschouwden. De meest verbazende uiteenzetting kwam echter van Norman Finkelstein, een voormalig professor aan de DePaul-universiteit en sinds vele jaren een notoir en verstokt criticus van Israël.

Vorig jaar echter veroorzaakte hij ophef in anti-Israëlkringen die hem gewoonlijk op handen dragen door te stellen dat de BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)-beweging kenmerken had van een sekte en er enkel op uit was om Israël te vernietigen.
Dit keer opende hij zijn betoog met de stelling dat Israël een staat is die erkend is door het internationaal recht en daardoor verantwoordelijkheden, verplichtingen maar ook rechten heeft. Hij stelde de latente hypocrisie aan de kaak binnen de anti-Israëlbeweging (en dus bij zijn medepanelleden) die voortdurend verwijzen naar het internationaal recht om hun agenda te verrechtvaardigen terwijl ze tegelijkertijd voorbij gaan aan het feit dat datzelfde internationale recht de staat Israël als een Joodse staat heeft erkend. “Hoe kan je steun krijgen voor de Palestijnse zaak door steeds te hameren op het internationaal recht en tegelijkertijd tegen de tweestatenoplossing zijn. Dat is gewoon onredelijk en onlogisch”, zei hij.

“Dat is oversneden hypocrisie. En ten persoonlijke titel wil ik daar niets mee te maken hebben. En politiek gesproken zal het toch nergens toe leiden”.

Mocht Finkelstein een vurig verdediger zijn van Israël dan zouden zijn uitspraken te begrijpen vallen. Maar Finkelstein heeft een stevige carrière in het demoniseren van Israël. Hij omschreef Israël ooit als een “satanische staat”, beschuldigde het land er van om Palestijnen in “getto’s” op te sluiten en verheerlijkte de militaire aanvallen van Hezbollah tegen Israël als een “zege van de vrijheid en een zege voor de vrijheid”.

Vanzelfsprekend reageerde het publiek vijandig op de uiteenzetting van Finkelstein: hij werd onderbroken en men probeerde hem te overstemmen tijdens het vragenuurtje. Terwijl hij sprak keken twee ander panelleden, Lamis Deek, medestichter van Al-Awda en Sherry Wolf, doorwinterd BDS-activist ongemakkelijk alle richtingen uit, rolden met hun ogen en bogen het hoofd, bijzonder op hun ongemak met de woorden van Finkelstein. Later zouden ze beiden hun steun voor een éénstatenoplossing herhalen.

Advertentie

Het kwam op een gegeven moment tot een verbaal steekspel tussen Deek en Finkelstein. Toen Deek zei dat ze nooit “het bestaansrecht van de entiteit Israël zou erkennen” schoot Finkelstein uit zijn krammen. Hij verwierp in scherpe bewoordingen de term ‘entiteit’ en stelde: “Israël is een staat. Het heeft dezelfde rechten en plichten als de andere 190 staten”. Deek wierp op dat ze zich niet gehouden zag “zich te houden aan het raamwerk van het internationaal recht ook al zouden Finkelstein en andere professoren dit graag hebben, want ze eisen dit wel niet van Israël”.

De radicale ommezwaai bij Finkelstein doet zowel bij zijn voor- als tegenstanders ondertussen de wenkbrauwen fronsen. Sommigen aarzelen niet te twijfelen aan ’s mans geestelijke gezondheid. Anderen hopen in stilte dat redelijkheid terugkeert in de getroebleerde geest van Finkelstein die zowat zijn ganse familie gedecimeerd zag tijdens Wereldoorlog II.