[JOODS ACTUEEL EXCLUSIEF] Pius X genootschap: ‘Joden, de vijanden van de menselijkheid’

Onderzoek naar websites Pius X genootschap brengt schokkende onthullingen aan het licht

Onderzoek van Joods Actueel naar de verschillende internationale websites van het kerkgenootschap Piux X leverde enkele schokkende onthullingen op. Het Piux X broederschap   is het genootschap waarvan onlangs de excommunicatie door de paus werd opgeheven. Dat gebeurde ook voor vier bisschoppen waaronder Holocaustontkenner Richard Williamson.

Joods Actueel onderzocht verschillende websites over de hele wereld. Conclusie: Het Pius X broederschap houdt vast aan oerkatholieke principes, verwerpt het Tweede Vaticaans Concilie en verspreidt de ergste antisemitische propaganda in duizenden kerken wereldwijd.

Het begint al op de internationale hoofdwebsite fsspx.org en gaat verder op de vele landelijke vertakkingen. Hatelijkheden tegen Joden werden zo opgetekend op onder andere volgende websites: Internationale hoofdwebsite, Oostenrijk, Ierland, Verenigde Staten, Brazilië, Azië, Zuid-Afrika en Polen. Voorbeelden hiervan onderaan.

Het valt te verwachten dat na publicatie door Joods Actueel de artikels wel eens van de websites kunnen verdwijnen, Joods Actueel heeft derhalve back-ups gemaakt van de verschillende websites.

Advertentie

Volgens Dirk Verhofstadt, die onlangs een boek publiceerde over Paux XII en de oorlogsjaren, is niet enkel bisschop Williamson over de schreef gegaan maar heeft ook bisschop Bernard Tissier de Mallerais de Joden beschuldigd als “de meest actieve militanten voor de komst van de antichrist”. En vorig jaar nog gaf deze franse bisschop een interview waarin hij duidelijk de encycliek Nostra Aetate afwijst, dat is het document waarin de kerk de notie verwerpt waarbij Joden verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Jezus.

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel:

“Dit is in vele opzichten erger dan de uitlatingen van bisschop Williamson die de Holocaust en het bestaan van de gaskamers ontkent. Want daar gaat het om één persoon, een gek die nonsens vertelt en die vrijwel door niemand au serieux wordt genomen. Maar hier gaat het om een hele beweging van duizenden priesters en honderdduizenden kerkgangers wereldwijd. Een ander verschil met Williamson is dat terwijl die eerste flagrante leugens verspreidt over het verleden, we hier te maken hebben met beschuldigingen tegen Joden vandaag. Dit zet met name aan tot haat tegen de huidige generatie Joodse mensen.

Antisemitisme in de kerk is niets nieuws, dat is er al jaren en eeuwen geweest. De positieve stappen van het Vaticaan na WOII lijken nu een maat voor niets als deze extremistische beweging met open armen terug in de kerk zou verwelkomd worden. Wat nu nodig is zijn geen woorden maar daden. Dit haatzaaiende kerkelijk genootschap moet zo snel mogelijk opnieuw geëxcommuniceerd worden.”

Enkel voorbeelden van teksten op websites van de Pius X Genootschap:

United States society of Saint Pius X
http://www.sspx.org/MISCELLANEOUS/whatvaticanIIshouldhavedone.htm

The Church can not ignore the facts of the past and the clear affirmations of international Jewry. The heads of this Jewry have for centuries conspired methodically and out of an undying hatred against the Catholic name and the destruction of the Catholic order, and for the construction of a world wide Jewish empire.

Advertentie

Money, the media, and international politics are for a large part in the hands of the Jews. Although the Jews are the biggest capitalists and should on that account be the greatest adversaries of the Russians and the communists, they do not fear them, but on the contrary, they help them to win. The founders of communism were Jews. They are the promoters, organizers and bankers.

With vigilance and clear-sightedness we should launch a systematic and methodical opposition to the equally systematic and methodical onslaught of “the enemy of man”, whose secret weapon is “the leaven of the Pharisees which is hypocrisy”.

International Judaism wants to radically defeat Christianity and to be its substitute.

Its chief armies are the masons and the communists. This process of the Revolution began at the end of the Middle Ages, developed itself by pagan Renaissance, jumped forwards by leaps and bounds with the Reformation, destroyed the political and social basis of the Church by the French Revolution, tried to overthrow the Holy See with by an attack on the Papal States, emptied the Church’s resources on the occasion of the secularization of the goods of religious (orders –Ed’s) and dioceses, was the cause of a very grave internal crisis with the advance of Modernism, and finally, with communism, it invented the decisive instrument to delete the name of Christian from the very face of the earth.

South-Africa

http://www.sspxafrica.com/documents/2001_Jan-Dec/Bishop_Williamson.htm

… as Catholics have grown over the centuries since then weaker and weaker in the faith, especially since Vatican II, so the Jews have come closer and closer to fulfilling their substitute-Messianic drive towards world dominion.

Ireland (just removed but still on the international site)

http://www.fsspx.org/ger/Archiv/Vortraege/P.Schmidberger/Zeitbomben-Konzils/1989-Zeitbomben-Konzils-3.htm

There is one other question. Can we say that the Jews are guilty of Deicide? We must say yes because it is they who asked for Our Lord’s death and called for His blood upon their heads and the heads of their children. I want to make it very clear: I do not speak about the Jews as a race, I speak about the Jews as a religion.

So, what about the Jews of our day? Well, as long as they do not withdraw from this crime, from this action of their ancestors, they are also guilty of it. They must disassociate themselves from it and recognise Our Lord; they must be baptised and become His disciples.
.

Germany (German)

http://www.fsspx.info/media/pdf/Begleitschreiben.pdf#page=11

die Juden unserer Tage […] sind vielmehr des Gottesmordes mitschuldig, so lange sie sich nicht durch das Bekenntnis der Gottheit Christi und die Taufe von der Schuld ihrer Vorväter distanzieren.” (Schreiben an alle Bischöfe von Franz Schmidberger vom 9. Dezember 2008)

(the Jews of now are for sure guilty of the murder of God, as long as they don’t recognize Christ as God and are baptized to atone for the sins of their forefathers)

The Netherlands (Dutch)

http://www.stpiusx.nl/index.php?page=270&news=185

Paus Johannes Paulus reciteerde Psalmen met joden tijdens zijn bezoek aan de synagoge te Rome (13 april 1986) en nodigde katholieken en joden uit zich samen voor te bereiden op de komst van de Messias (24 juni 1986)
Zowel in woord als in daad, predikt de paus dat alle mensen, van welke belijdenis ook, aanvaardbaar zijn voor God, hetgeen strijdig is met het katholieke dogma. (Principe 2). Hierin kunnen we de ideeën van deze paus niet volgen, maar moeten vasthouden aan de constante leer van de Kerk door alle eeuwen heen.

(Pope Johannes Paulus recited Psalms with Jews during his visit to a synagogue and invited catholics and jews to pray together for the coming of the Messiah.
Both in word and in deed the pope confirmed that all people and faiths are acceptable to God which is contrary to the Catholic Dogma. Herein we cannot follow the pope but must hold on to the teaching as given throughout the centuries.)

Belgium (Rejection Vaticanum II)

http://www.stpiusx.be/index.php?page=74

Dan hebt ge de niet-bekeerde Joden, die verwach­ten nog steeds de komst van de Messias, die hun de macht over de wereld zal geven. Dat kan echter de anti-christ zijn van de Apocalyps, die wereldvrede brengt in het boze (“ongestoord zondigen en laten zondigen”) en de oorlog aandoet aan de ka­tholieken die bekering prediken en dus deze liberale (wan)orde verstoren.

Zij denken dat zij nog steeds het uitverkoren volk zijn (dat zijn ze niet meer na hun verwerping van de ware Messias Onze Heer Jezus Christus) en dat hun een wereldse heer­schappij wacht.

(Then, you have the non-converted Jews, who still expect the coming of the Messiah who will give them all the power over this world. This could rather be the anti-christ of the Apocalyps, who will bring world peace (in the bad sense of the word), unbridled sinning and allowing of sin, and wage wars against the Catholics who preach conversion and will thus disturb this liberal chaos.

They still believe they are the chosen people and they await world domination (yet they are not the chosen people after they rejected the true Messiah, our Lord Jezus Christ)

Austria and international site

http://www.fsspx.at/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11&show=78

„Durch B’nai Brith wurde die sowjetische Revolution finanziert sowie der Zar und alle Vertreter des orthodoxen christlichen Glaubens massakriert, um den vormals zwar christlichen, wenn auch schismatischen Staat aus Haß gegen das Christentum zu beseitigen.” Das ist das Werk von B’nai Brith, einer jüdischen Freimaurersekte, die nur Juden vorbehalten ist. Léon de Poncin schreibt, daß diese Loge damals 120.000 Mitglieder zählte. Vor kurzem las ich in einer Veröffentlichung, daß die Mitgliederzahl inzwischen auf eine halbe Million Personen angewachsen ist. Diese Freimaurersekte findet man überall. Sie kommandieren auf der ganzen Welt. Diese Juden haben alle Banken in ihrer Hand und sind im Besitz aller bedeutenden Geschäfte der Welt, auch in der UdSSR und in Amerika. Sie verleihen Medaillen und Orden für die Religionsfreiheit.

(Synopsis: B’nai Brith financed the Soviet revolution so that the Czar and all representatives of the Orthodox Christian Faith could be butchered. This Jewish organization is found everywhere. They command the entire world. These Jews control all banks and are the owners of the most important companies, both in Russia and America.)

Ter info – 2de Vaticaans Concilie uitreksel:

NOSTRA AETATE betekent IN ONZE TIJD is het het document van het 2de Vaticaans concilie (=kerkvergadering) die de verhoudingen tussen de kerk en de niet-christelijke godsdiensten regelt. Het is een kort document. Over de Joden staat er dit:     Omdat dus Christenen en Joden zo’n groot gemeenschappelijk geestelijk erfgoed hebben, wil deze heilige Synode hen aanmoedigen en op het hart drukken, elkaar beter te leren kennen en meer te leren waarderen, vooral door middel van bijbelse en theologische studies en door een broederlijke dialoog.

Al is het waar, dat de Joodse gezagsdragers met hun aanhangers hebben aangestuurd op de dood van Christus  14 Vgl. Joh. 19, 6, toch mag wat tijdens zijn lijden is misdreven niet alle Joden van die tijd zonder onderscheid en evenmin de Joden van onze tijd worden aangerekend. En al is de Kerk het uwe volk Gods, toch mag men de Joden niet voorstellen als door God verworpen of als vervloekt, alsof dit zou zijn af te leiden uit de H. Schrift. Laten dus allen vermijden, in de catechese en bij de prediking van het woord Gods ook maar iets te leren, dat niet in overeenstemming is met de waarheid van het Evangelie en met de geest van Christus.

Bovendien betreurt de Kerk, die alle vervolgingen tegen welke mensen ook veroordeelt en die het erfgoed, dat zij met de Joden gemeen heeft, niet kan vergeten, alle haatgevoelens, vervolgingen en uitingen van anti-semitisme gericht tegen de Joden, in welke tijd en door wie ook; en zij wordt hierbij geleid niet door politieke overwegingen, maar door godsdienstige evangelische liefde. http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=610