‘Joods volk’ in 11 juli toespraak van Vlaams parlementsvoorzitter Peumans

Traditiegetrouw verzamelen Vlaamse politici op 11 juli in het Brusselse stadhuis. De viering van de Vlaamse feestdag werd dit jaar ook bijgewoond door verschillende Waalse politici. Van Joodse zijde was baron Julien Klener aanwezig  in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.

Tijdens zijn toespraak stelde de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans (N-VA), dat een volk niet noodzakelijkerwijze  zijn identiteit aan zijn taal moet ontlenen  maar dat daarvoor andere criteria beschikbaar  zijn. Daarbij verwees hij naar de Grieken en hun gemeenschappelijke geschiedenis maar ook naar het Joodse volk. We citeren: “Bij joodse mensen draait het niet om taal, godsdienst of geschiedenis, maar wel om afstamming. U moet maar eens rondlopen in Antwerpen. U zal snel merken dat de zogeheten vrijzinnige joden even Joods zijn als de chassidim”, aldus Peumans. Deze gedachtengang is rechtstreeks afkomstig uit een eerdere toespraak van Siegfried Bracke .

Zowel in Jan Peuman’s rede als in die van Siegfried Bracke is het zonder enige twijfel de bedoeling om een open communicatie met de Franstalige landgenoten te behouden en tegelijkertijd de Vlaamse eis naar meer autonomie op een aantal terreinen aan de orde te stellen. Maar hoe moeilijk het ook is om de Vlaamse identiteit te bepalen -trouwens ook de Nederlanders zijn tijdens hun waarden en normendebatten de voorbije jaren hopeloos gestrand bij hun verwoede pogingen om de Nederlandse identiteit te bepalen –  het is wellicht nog moeilijker om de Joodse identiteit te omschrijven. Gelukkig was dat ook niet de bedoeling.

Er is wel degelijk een verschil tussen een vrijzinnige en een chassidische Jood, zoals  er ook  een verschil is tussen Madonna en de paus, alhoewel beiden wel eens een kruis dragen. Wat wel klopt is dat leden van het Joodse volk een nauwe verbondenheid met elkaar voelen en dat ongeacht de mate van religiositeit. Dat heeft grotendeels met de eeuwenlange vervolgingen te maken want als het op antisemitisme aankomt zitten alle Joden in hetzelfde schuitje.

Advertentie

We moeten hier nog ook aan toevoegen dat je niet alleen Joods bent door afstamming, zoals door Peumans aangehaald werd, maar dat dit wel degelijk ook mogelijk is door een persoonlijke keuze (bekering).

En laten we zeker ook niet vergeten dat lidmaatschap van één groep het andere niet uitsluit. Zo kan je gerust lid zijn van de Joodse gemeenschap én een overtuigde Vlaming zijn.