Netanyahu waarschuwt opnieuw voor gevaar van nucleair gewapend Iran [video]

De Israëlische premier Netanyahu waarschuwde gisteren, in zijn toespraak voor de VN, voor het gevaar van een nucleair gewapend Iran.

Een kort fragment kan u hier bekijken:

De volledige toespraak (32 minuten) kan je hier herbekijken.

In Nederlandse vertaling volgt hier een uitgebreide samenvatting van hetgeen Netanyahu zei:

Advertentie

“Dames en heren,
Koning David regeerde drieduizend jaar geleden over de Joodse staat vanuit onze eeuwige hoofdstad Jeruzalem. Dit stel ik duidelijk tegen hen die beweren dat de Joodse staat niet geworteld is in de regio en gedoemd is om te verdwijnen.

Doorheen onze geschiedenis heeft het Joodse volk alle tirannen die ons zochten te vernietigen overleefd. Hun ideologieën zijn geschiedenis geworden, maar het volk van Israël leeft. In het Hebreeuws zeggen wij: am Jisra’el chai. En de Joodse staat zal eeuwig blijven bestaan.

Al duizenden jaren leven er Joden in het land Israël. Zelfs nadat het merendeel werd verbannen bleven er door alle eeuwen heen Joden wonen in het land. Het overgrote deel van ons volk droomde er altijd van om ooit terug te komen naar het oude thuisland.

Gisteren was het Jom Kipoer, de heiligste der dagen in het Joodse jaar. We denken na over het verleden en bidden voor de toekomst. We herinneren ons het lijden van onze vervolging, treuren over de uitroeiing van een derde van ons volk, zes miljoen mensen in de Holocaust.

Maar op het einde van Jom Kipoer feesten we. We vieren de hergeboorte van Israël. De moed van onze jonge mannen en vrouwen die ons volk verdedigen. Het wonder van de bloeiende Joodse staat.

In Israël vinden verleden en heden een gemeenschappelijke grond. Israël kiest voor vernieuwing en probeert van deze wereld een betere plek te maken. Onze wetenschappers winnen Nobelprijzen. Onze kennis zit in elke GSM en elke computer die jullie gebruiken.

In het voorbije jaar verloor ik zowel mijn vader als mijn schoonvader. In hetzelfde ziekenhuis waarin ze werden behandeld, verzorgden Israëlische geneesheren Palestijnse Arabieren. Elk jaar komen duizenden Arabieren uit de Palestijnse gebieden en uit de Arabische landen van gans het Midden-Oosten naar Israëlische ziekenhuizen om zich te laten behandelen door Israëlische dokters.

Advertentie

In deze zaal krijg je dit weliswaar niet te horen maar toch is het de waarheid. En het is belangrijk om deze waarheid te kennen. Omdat Israël van het leven houdt, houdt het van vrede en zoekt het vrede. Wij willen onze historische banden en vredesverdragen met Egypte en Jordanië behouden. We zoeken een duurzame vrede met de Palestijnen. Maar ons conflict wordt niet opgelost door misprijzende toespraken in de VN. We lossen het probleem niet op door eenzijdig een staat uit te roepen. We moeten samenzitten, samen onderhandelen, een wederzijds compromis bereiken waarin een gedemilitariseerde Palestijnse staat de enige echte Joodse staat erkent. Graag zien we de drie grote godsdiensten die uit deze regio voortkwamen – jodendom, christendom en islam – in vrede en werderzijds respect samenleven.

Echter, de middeleeuwse krachten van de radicale islam, die zopas nog Amerikaanse ambassades bestormden in het Midden-Oosten, verwerpen dit.

Ze zoeken heerschappij over alle moslims. Ze willen de wereld veroveren. Ze willen Israël, Europa en Amerika vernietigen. Ze willen vrijheid beknotten. Ze willen de een einde maken aan de huidige wereld. De militante islam heeft vele vertakkingen, van de Revolutionaire Garde in Iran over de Al Qaida terroristen tot de vele radicale cellen overal ter wereld. Ondanks hun verschillen zijn ze allemaal geworteld in dezelfde bittere bodem van onverdraagzaamheid. Onverdraagzaamheid die gericht is tegen hun mede-moslims, tegen christenen, Joden, boedhisten, hindoes en vrijzinnigen, kortom tegen iedereen die zich weigert te onderwerpen aan hun onverdraagzaam geloof. Ze willen de mensheid terugvoeren naar een tijdperk van kritiekloze dogma’s en voortdurend conflict. Uiteindelijk zullen ze falen, daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk zal het licht de duisternis overwinnen. De echte vraag is niet of het fanatisme zal verslagen worden. De echte vraag is hoeveel levens het zal kosten voor het verslagen wordt.

Zeventig jaar geleden heerste een gelijkaardige fanatieke ideologie. Ook die werd verslagen maar ten koste van miljoenen mensenlevens omdat diegenen die deze ideologie verwierpen te lang hebben gewacht.

Vrienden, dit mag niet opnieuw gebeuren. Niet alleen de toekomst van mijn land maar de toekomst van de wereld staat op het spel. Onze gemeenschappelijke toekomst wordt door niets ergers bedreigd dan door een Iran dat kernwapens bezit.

Om te realiseren wat een Iran met nucleaire wapens betekent, volstaat het zich een wereld voor te stellen waarin Al Qaida over kernwapens beschikt. Of het nu de gevaarlijkste terroristische staat is of de gevaarlijkste terroristische organisatie doet er niet toe. Beiden worden door eenzelfde haat aangevuurd; beiden zijn door gewelddadigheid gedreven. Bedenk welke misdaden het Iraanse regime tot nu toe zonder nucleaire wapens heeft begaan. Beeld je hun vernielzucht in mèt kernwapens. Wie in het Midden-Oosten zou zich nog veilig voelen? Wie in Europa? Wie in Amerika? Wie waar ook ter wereld?

Er zijn er die geloven dat Iran kan afgeschrikt worden zoals ooit de Sovjet-Unie. Een gevaarlijke veronderstelling. Militante jihadisten zijn nog wat anders dan vrijzinnige marxisten. Er waren geen Sovjet-zelfmoordenaars. Iran produceert ze bij bosjes. Afschrikking werkte met de Sovjets omdat ze, voor de keuze gesteld, overleven verkozen boven ideologie.

Professor Bernard Lewis, een Midden-Oostenkenner formuleerde het kernachtig: voor de ayatollah’s van Iran vormt wederzijdse totale vernietiging geen afschrikking. Het is een aansporing.

De apocalyptische leiders van Iran geloven dat een heilige man uit de middeleeuwen terug zal komen voor een allesomvattende heilige oorlog die deze tak van de radicale islam over de wereld doet heersen. Luister naar ayatollah Rafsanjani die zei: “Het gebruik van slechts één atoombom in Israël zal er alles vernietigen. De islamwereld zal slechts oppervlakkig geraakt worden.” Rafsanjani zei: “Het is niet irrationeel om over zo’n scenario na te denken.” Niet irrationeel…
En dit komt van zogezegde gematigden in Iran.

Dames en heren,
al vijftien jaar spreek ik over de noodzaak om Iran te verhinderen kernwapens te ontwikkelen. De tijd dringt. Ik spreek er nu over omdat als het gaat over het voortbestaan van mijn land het niet mijn recht maar mijn plicht is er over te spreken. Tien jaar reeds probeert de internationale gemeenschap om Iran met diplomatie te overtuigen het nucleair programma te stoppen. Dit heeft niet gewerkt. Diplomatieke onderhandelingen gebruikt Iran om tijd te kopen en het programma verder te zetten. Zeven jaar al probeert de internationale gemeenschap sancties op te leggen. Onder leiding van president Obama werden de hardste maatregelen genomen. Ook dit heeft het nuclair programma van Iran niet gestopt. Volgens het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie heeft Iran het afgelopen jaar zijn aantal ondergrondse centrifuges in Qom verdubbeld.

Op dit ogenblik is er slechts één manier om Iran vreedzaam te overtuigen om af te zien van atoombommen. Dat is door een duidelijke rode lijn te trekken. Deze rode lijnen zullen niet leiden tot oorlog, ze zullen oorlog voorkomen. Een rode lijn moet getrokken worden om Iran te beletten verrijkt uranium te verkrijgen. Ik leg u uit waarom:

Elke bom bestaat uit explosief materiaal en een ontstekingsmechanisme. Het eenvoudigste voorbeeld is buskruit en een lont. Je steekt de lont aan om het kruit te doen ontploffen. In het geval van Iran is het buskruit het verrijkt uranium. De lont is een nucleair ontstekingsmechanisme. Voor Iran is het veel moeilijker om genoeg verrijkt uranium aan te maken dan om een nucleaire lont te maken. Om uranium te produceren heeft Iran vele jaren nodig en duizenden centrifuges in grote industriële centra. Deze fabrieken zijn zichtbaar en kwetsbaar. De ontsteking daarentegen kan in een klein atelier, ter grootte van een klaslokaal worden ontwikkeld en in een veel kortere tijdsspanne. Het is bijna onmogelijk om in Iran, een land dat uitgestrekter is dan Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittanië samen, zo’n atelier op te sporen.

De enige manier om Iran te beletten een bom te maken is door te verhinderen dat het over voldoende verrijkt uranium beschikt. Iran moet drie fases doorlopen. Eerste stap: ze moeten voldoende laag-verrijkt uranium hebben. Tweede stap: ze moeten over voldoende medium-verrijkt uranium beschikken. Derde en laatste stap: ze moeten voldoende hoog-verrijkt uranium aanmaken.

Waar staat Iran nu? De eerste fase heeft Iran doorlopen. Daarmee hebben ze zeventig procent van het traject afgelegd. Momenteel zitten ze volop in de tweede fase. Tegen volgende lente of ten laatste tegen volgende zomer zullen ze voldoende medium-verrijkt uranium hebben om de derde en laatste fase te starten. Het duurt dan hooguit enkele maanden, mogelijks slechts enkele weken om voldoende verrijkt uranium voor een eerste bom aan te maken.

Dames en heren,
wat ik u meedeel is niet gebaseerd op militaire inlichtingsrapporten. Het is gebaseerd op openbare rapporten van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie. Iedereen kan die online lezen. Als dit nu de feiten zijn, en het zijn de feiten, waar moet de rode lijn dan getrokken worden. De rode lijn moet hier worden getrokken (tekent een rode lijn op het diagram).

Voor Iran de tweede fase voor verrijking heeft afgewerkt. Voor Iran op het punt staat waarbij het een kwestie van weken is voor ze voldoende grondstof hebben voor een atoomwapen. Elke dag komt dit ogenblik dichterbij. Daarom dat ik vandaag met zo’n klem spreek. Sommigen denken dat Iran kan belet worden een bom ineen te knutselen ook al overschrijden ze de rode lijn waarover ik sprak. Dat de inlichtingendiensten wel zullen weten wanneer de lont wordt gemaakt en het wapen wordt gemonteerd.

Niemand die meer dan de Eerste minister van Israël het werk van inlichtingendiensten waardeert. Al deze vooraanstaande inlichtingendiensten en ook de onze leveren puik werk. Maar ze kunnen misleid worden. Twee jaar geleden wisten onze inlichtingendiensten niet dat Iran een gigantische fabriek bouwde onder een berg. Kunnen we het risico nemen dat we een klein atelier zouden ontdekken in een land ter grootte van de helft van Europa?

Dames en heren,
de relevante vraag is niet wanneer Iran over de bom beschikt. De echte vraag is in welk stadium Iran niet langer kan belet worden de bom te fabriceren. Een rode lijn moet getrokken worden onder het verrijkingsprogramma van Iran omdat deze nucleaire installaties zichtbaar zijn en een doelwit kunnen vormen. Als ze geconfronteerd worden met een duidelijke rode lijn zal Iran bakzeil halen. Zo kan tijd worden gewonnen om via sancties en diplomatie Iran te overtuigen zijn kernwapenprogramma in zijn geheel te staken.

Twee dagen geleden heeft president Obama herhaald dat een nucleair Iran niet kan worden aanvaard. Ik waardeer, zoals iedereen in mijn land, het standpunt van de president. We delen de doelstelling om Iran zijn kernprogramma te stoppen. Dit doel verenigt het volk van Israël. Het verenigt Amerikanen, zowel democraten als republikeinen. Dit doel wordt gedeeld met de belangrijkste wereldleiders. Wat ik vandaag zei moet helpen dit doel te bereiken. Israël is over dit onderwerp in gesprek met de Verenigde Staten en ik ben er van overtuigd dat we een gemeenschappelijk plan kunnen uittekenen.

Dames en heren,
de confrontatie tussen modernisme en middeleeuwse ingesteldheid hoeft geen strijd te zijn tussen vooruitgang en traditie. De tradities van het Joodse volk zijn duizenden jaren oud. Ze zijn de bron van onze waarden en het fundament van onze nationale sterkte.

Tegelijkertijd heeft het Joodse volk altijd naar de toekomst gekeken. Door de geschiedenis heen stonden we in de vuurlinie om vrijheid te brengen, om gelijkheid te bepleiten en mensenrechten vooruit te helpen. Wij streven deze principes na, niet ondanks maar juist door onze tradities.

Wij houden vast aan de woorden van de Joodse profeten Jesaja, Amos en Jeremia om iedereen met waardigheid en mededogen te bejegenen, gerechtigheid na te streven, het leven te koesteren, te bidden voor en te werken aan vrede.

Dit zijn de tijdloze waarden van mijn volk en dit is de grootste bijdrage van het Joodse volk aan de mensheid. Laten ons deze waarden verdedigen om onze vrijheid te behouden en onze gemeenschappelijke beschaving te beschermen.
Ik dank u.”