Joodse organisaties bezorgd om migratiepact in dringende boodschap aan federale regering


De Joodse verenigingen van Vlaanderen vragen “met aandrang” aan de Belgische regering om rekening te houden met hun bezwaren over het migratiepact van Marrakesh, dat bevestigt Eli Ringer, vice-voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties aan Joods Actueel. “Wij doen niet aan politiek en kiezen geen kant voor deze of gene partij in deze discussie, de Joodse gemeenschap maakt zich echter terecht grote zorgen over deze materie, daarom vragen wij dat de regering onze standpunten aanhoort”.

Het Forum verspreidde volgend persbericht waarin het verschillende punten aankaart waar het problemen mee heeft:

Het Forum der Joodse Organisaties staat achter de geest van het zgn. Marrakesh Pact dat op 10 en 11 december a.s. in Marokko door de VN-lidstaten geratiffieerd moet worden. Helaas vertoont de tekst van het pact echter tal van tekortkomingen.

Zo wordt nauwelijks rekening gehouden met de belangen en positie van de autochtone Joods-Christelijke samenleving in ons land. Een ongeclausuleerde en eenzijdige steun aan migranten, zonder waarborgen voor de autochtone bevolking is niet in het belang van de migranten, noch in dat van de autochtone bevolking van de westerse gastlanden. Het goed geïntegreerde deel van de moslimgemeenschap in ons land is evenmin bij een ongeclausuleerde instroom van migranten gebaat.

De Joodse gemeenschap telt vele leden die ooit zelf als vluchteling op humane wijze door België zijn opgenomen. Diezelfde Belgische traditie van humaniteit vis-à-vis nieuwe migranten kan naar ons oordeel alleen worden voortgezet indien de nieuwe instromers op vreedzame wijze in onze samenleving integreren. In die samenleving zijn o.m. democratie, vrijheid en tolerantie kernwaarden.

Advertentie

In het ter ondertekening voorliggende verdrag wordt aan migranten echter geen enkele voorwaarde voor acceptatie van onze waarden gesteld, zodat in beginsel ons land ook antisemitische fundamentalistische moslims zou moeten toelaten en omarmen.

Het FJO vraagt de federale regering dringend deze tekortkomingen in overweging te nemen.