Verkiezingen 2010: Enkel twee partijen onverkort achter koosjer slachten

Bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van vorige zomer peilden we bij de Europese lijsttrekkers over hun standpunt m.b.t. koosjer slachten. De conclusie hiervan was dat slechts twee Vlaamse partijen onverkort achter koosjer slachten staan, dat waren OpenVLD en CD&V. De SP.a en LSP waren minder eenduidig en vroegen om na te denken over regels en dierenwelzijn. Vlaams Belang, Groen! en LDD waren dan weer tegen de huidige manier van koosjer slachten. Lees hieronder de standpunen van de verschillende partijen.

Sjechita

De “sjechita” is een eeuwenoude joodse traditie die voorziet om dieren met respect en zo min mogelijk pijn te behandelen tijdens het slachtingsproces. Door een vlijmscherp mes te gerbuiken, wordt de halsslagader in een fractie van een seconde overgesneden zodat de zenuwen geen pijnstimulansen kunnen overgeven aan het dier. Deze oude Joodse traditie wordt al sinds de tijd van de Tempel in ere gehouden, terwijl de rest van de beschaving dieren vaak op gruwlijke en pijnlijke wijze slachtten. Anders dan in de moslimtraditie waar iedereen een dier kan slachten gebeurt dit in het Jodendom enkel door getrainde, en door het rabinnaat gecertifieerde slachters. In de jongste editie van Joods Actueel legt Rabbijn Evers uit waarom volgens de joodse traditie dieren niet verdoofd kunnen worden voor het slachten.

Kathleen Van Brempt (SP.a)
Natuurlijk vind ik de vrije beleving van het geloof cruciaal. Maar als gelovige maak je ook deel uit van een samenleving. Dus die samenleving heeft ook het recht om in kader van het algemeen belang regels op te leggen. Bij slachting is het daarom te verantwoorden dat er regels zijn over volksgezondheid en dierenwelzijn. Ik ben er bovendien vast van overtuigd dat volksgezondheid en dierenwelzijn ook belangrijk zijn voor de Joodse gemeenschap. Daarom nodig ik de Joodse gemeenschap graag uit om samen na te denken over een correcte aanpak. Als er op die manier regels worden uitgewerkt, moet de overheid ook faciliterende maatregelen voorzien opdat de vrije beleving niet in het gedrang komt.

Nelly Maes (SLP )
Ik erken het recht van de Joden om zelf over rituele slachtingen te beslissen en daarbij het dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen.

Frieda Brepoels (N-VA)
Het Europees Parlement zal in de laatste plenaire week van deze legislatuur (mei Straatsburg) stemmen over de verordening “bescherming van dieren op het moment van slachting”. Deze verordening moet de bestaande richtlijn uit 1993 vervangen en wil vooral focussen op een betere bescherming van dierenwelzijn. Het Parlement wil de dieren tegen onnodig lijden beschermen en tegelijk rekening houden met religieus slachten. Daarom wordt voorgesteld voor religieuze riten bedwelming onmiddellijk na de slachting als basisvereiste toe te passen, mits het doden in een slachthuis plaatsvindt. Het Parlement heeft in dit dossier enkel een adviesfunctie, de Raad van Ministers zal de eigenlijke beslissing nemen waarschijnlijk nog voor het zomerreces.

BART STAES (Groen! )
Wij zijn voorstander van het verdoven van dieren bij alle slachtingen, ook rituele. Die houding nemen we aan tegenover alle geloofsgemeenschappen. Afspraken moeten in overleg tussen de verschillende gemeenschappen en betrokken overheden worden gemaakt. Het is de bedoeling op constructieve wijze te komen tot een goed kader om rituele slachtingen voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Advertentie

Frank Van Hecke (VB)
De wet stelt duidelijk dat dieren enkel verdoofd kunnen geslacht worden, maar maakt een uitzondering voor het rituele slachten. Dergelijke slachtingen zijn ontegensprekelijk in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van een algemeen verbod op rituele slachtingen. In Vlaanderen moet iedereen gelijk zijn voor de wet.

Jean Luc Dehaene (CD&V )
Onze grondwet verdedigt de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitoefening ervan. Ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens beschermt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. De vrijheid van godsdienst kan enkel bij wet worden beperkt en op voorwaarde dat deze beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving en in het belang van de openbare veiligheid, voor bescherming van openbare orde, gezondheid of goede zeden. Omwille van deze fundamentele vrijheden kan CD&V niet achter voorstellen staan die het ritueel slachten willen verbieden.

CD&V is ook tegen een verplichte bedwelming, omdat dit ingaat tegen de vrijheid van godsdienst. Kunnen beschikken over “halal” vlees of “koosjer” vlees valt onder de vrijheid van godsdienst, en de verplichte bedwelming doet daar afbreuk aan. Officiële instanties zoals de Raad van State erkennen dat.

Guy Verhofstadt (Open VLD )
Als liberaal gun ik iedereen de maximaal mogelijke vrijheid om het leven te leiden dat hij of zij wil. Ik zie dus geen redenen om “sjechita” aan banden te leggen en zeker niet om het af te schaffen.

Jean- Marie Dedecker (Lijst Dedecker )
In een moderne, industriële, verstedelijkte maatschappij hebben wetten van netheid, hygiëne, voedselcontrole en dierenwelzijn voorrang op religieuze rites. Lijst Dedecker is dan ook tegen het gedoogbeleid voor rituele slachtingen, zeker buiten slachthuizen. Voor de jaarlijkse consumptie van runderen door de joodse gemeenschap kunnen we net zoals in Zwitserland een invoergarantie uitwerken.