Juridische kijk op mogelijk verbod koosjer slachten: “vrijheid van godsdienst primeert stelde Raad Van State al”

Koosjere vleeswinkels weldra verboden?
Worden koosjere vleeswinkels weldra verboden?

Joods Actueel vroeg aan enkele juristen naar hun mening over een mogelijk totaalverbod op koosjer en halal slachten. Aanstaande woensdag komt het in de commissie dierenwelzijn tot een stemming hierover. Volgens grondwetspecialistgen druist dergelijk verbod in tegen het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dat heeft de Raad Van State in 2006 reeds beklemtoond.

Het EVRM voorziet in art 9. “de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”. Wat laatstgenoemde vrijheid betreft bepaalt het Verdrag dat de “uitoefening van de cultus een essentieel element is van de godsdienstvrijheid”.

Deel van de wet

Het Verdrag is geen te bereiken norm maar maakt integraal deel uit van het Belgische en dus ook van het Vlaamse wettelijk stelsel.

Art.9 voorziet eveneens: “De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van de openbare veiligheid voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Advertentie

Raad van State

In 2004 boog de Raad van State zich reeds over de vraag of de rituele slacht zoals vandaag uitgevoerd zomaar aan banden kon worden gelegd.

Het advies luidde (40.350/AV  28 april 2006) onder punt 4.2.3.:

“Ten slotte wordt met de afschaffing van de afwijking van de voorafgaande verdoving in geval van rituele slachting, teneinde het dierenwelzijn te bevorderen, op een onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de vrijheid van godsdienst die is vastgesteld bij artikel 9 van het Verdrag.”

Het thans hangende debat binnen de commissie dierenwelzijn van het Vlaamse Parlement grijpt duidelijk plaats binnen dezelfde wettelijke en verdragsrechtelijke krijtlijnen als tien jaar geleden. Het lijkt ons dus van essentieel belang dat thans ook met het advies van de Raad Van State rekening wordt gehouden.

Alternatief mogelijk

Er is wel degelijk een alternatief mogelijk, zoals Michael Freilich, reeds opperde in een opiniestuk. “Laat het slachten enkel toe door geregistreerde slachters met een brevet, die kennis hebben van de materie, en die opgeleid werden om met een vlijmscherp mes en in één vlotte beweging de vitale halsslagaders door te snijden”. Daarmee valt niet alleen de toevoer van bloed naar de hersenen binnen de twee seconden volledig weg maar ook  de bijhorende pijnprikkels.  Verschillende wetenschappelijke studies tonen dat aan.

Advertentie

Freilich: “Hiermee los je 95% van alle problematische gevallen op die zich voordien tijdens het Offerfeest, draag je bij aan het dierenwelzijn EN raak je niet aan de fundamentele vrijheid van godsdienst.”