Vaak gestelde vragen: wie is Jood en kan je Jood worden?

dwbj

De redactie van Joods Actueel krijgt regelmatig vragen om uitleg over het Jodendom. Een vraag die dikwijls terugkeert is die over wie nu een Jood is en hoe je dit kan worden?

Naargelang je het Jodendom verbindt met godsdienst, culturele traditie of met het Joodse volk zal deze vraag op een andere manier kunnen beantwoord worden.

Volgens de Halacha (joodse wetgeving) zijn er twee principes die boven elke twijfel verheven zijn : ten eerste  iedereen die geboren is uit een Joodse moeder is Jood en ten tweede iedereen die zich  bekeerd heeft tot het Jodendom.

In het eerste geval primeert de afstamming. Want iedereeen met een Joodse moeder, dus  ook diegene die niet-religieus is, wordt als Jood beschouwd. Voorbeelden van bekende seculiere Joden zijn Woody Allen en Albert Einstein. In het tweede geval, bij een bekering,  is de godsdienst doorslaggevend maar verschillend in de uitvoeringspraktijk naargelang het om een bekering tot het orthodoxe of tot het liberale Joodse geloof gaat.

Advertentie

De liberale Joden stellen dat ook wie enkel een Joodse vader heeft, en zich verbonden voelt met het Jodendom, zich als dusdanis mag beschouwen.

De Joodse religieuze wetgeving heeft richtlijnen voor het toelaten van bekeerlingen. In elk geval vraagt men van een bekeerling dat hij zich  zonder bijbedoelingen en van ganser harte tot het Jodendom wenst te bekeren. De acceptatie tot het Jodendom via een Rabbinaal college vraagt een tijdsbestek van minimaal 1 jaar (meestal zes jaar) en een strikte naleving van de geboden, zoals het onderhouden van de Sabbat en Joodse feestdagen, de spijswetten enz. Het liberale jodendom stelt mindere eisen omdat hun religieuze praktijk ook minder intensief is. Daar duurt een bekeringsprocedure enkele maanden.

Tot slot wensen we nog even aan de zgn Neurenberg rassenwetgeving van het naziregime te herinneren. Volgens die wetten was iedereen die  een Joodse ouder of grootouder had (ongeacht vader of moeder), automatisch Jood en moest dus uitgeroeid worden.