Forum der Joodse Organisaties “ontsteld en verbijsterd” over reactie Schauvliege

Joke_Schauvliege
Joke Schauvliege

Het Forum der Joodse Organisaties verspreidde zopas de volgende mededeling. Het gaat om een brief die de organisatie richtte aan minister van Cultuur Schauvliege. Die had vanmorgen de indruk gewekt dat er niets mis was met de portrettering van nazi’s tijdens het jaarlijkse carnaval “omdat dat er nu eenmaal bijhoort in onze cultuur”.

Mevrouw De Minister,

Het FORUM der Joodse Organisaties, de officiële vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van Vlaanderen, heeft met ontsteltenis en met verbijstering moeten vaststellen dat u de uitspattingen van het Aalterse carnaval vergoelijkt.

De UNESCO heeft bij monde van haar Directeur-generaal het spotten met de Holocaust terecht aan de kaak gesteld.

Advertentie

U blijkt niet te begrijpen dat de verwijzingen naar de tragedie van de Tweede Wereldoorlog, die tot op heden onuitwisbare sporen heeft nagelaten bij de Joodse gemeenschap, traumatiserend zijn.

Er zijn dus inderdaad tijdens de carnavalstoet op laakbare wijze grenzen overschreden.

Wij verwachten derhalve dat u, in navolging van de UNESCO, ondubbelzinnig op morele gronden deze overschrijding van het maatschappelijk fatsoen die heel Vlaanderen in het buitenland in een negatief daglicht stelt, zou veroordelen.

Wij danken u bij voorbaat voor het welwillend gevolg dat u aan ons verzoek zult willen verlenen.

Achtingsvolle groeten,
Namens het FORUM der Joodse Organisaties,

Kouky Frohmann
Voorzitter