Bart De Wever: “Situatie van Genkse islamschool verschilt met joodse scholen”

Joodse les in een Antwerpse school

Na de kritiek van Zuhal Demir op de oprichting van een islamschool in Genk, werd haar gevraagd naar haar mening over joodse scholen. Haar reactie luidde: “Ook bij ultra-orthodoxe joodse scholen maak ik mij zorgen over de gelijkheid tussen man en vrouw. Het is niet omdat destijds historisch de beslissing is genomen om niet in te grijpen, dat we nu diezelfde fout moeten maken.”

Lees hier ons artikel hierover: Onbegrip na uitspraken Demir

Antwerps burgemeester De Wever ziet echter een verschil tussen joodse scholen en de Genkse islamschool. Ziehier zijn reactie:

“De Genkse Milli Gorus-school pretendeert aanspraak te maken op erkenning en dus ondersteuning met gemeenschapsgeld om haar werking uit te bouwen. Dat vinden wij bedenkelijk, zoals staatssecretaris Demir heeft verklaard, gezien het een organisatie betreft die de lekenstaat niet als uitgangspunt neemt en op gespannen voet staat met belangrijke grondwaarden in onze samenleving zoals de gelijkheid van man en vrouw.

Dat staat ook haaks op de uitgangspunten van het gesubsidieerde en erkende Joods onderwijs waar het Nederlands, de reguliere eindtermen en respect voor onze gemeenschappelijke waarden centraal staan. Daar moet uiteraard ook controle op zijn vanuit de overheid.

Advertentie

Naast deze erkende joodse scholen zijn er ook religieuze privéscholen – joods-orthodox, maar er zijn ook ultra-katholieke voorbeelden die dus niet gesubsidieerd worden. Het grote verschil met de Genkse Milli Gorus-school is dat deze instellingen geen beroep doen op gemeenschapsgeld.

Om te concluderen: Het staat verenigingen vrij om, binnen het wettelijk kader, onderwijs in te richten zoals ook thuisonderwijs mag. Maar als men aanspraak maakt om gemeenschapsondersteuning, moeten er bepaalde uitgangspunten gerespecteerd worden. Daarom dat de situatie van de Genkse Milli Gorus-school verschilt van die van de erkende joodse scholen.”