N-VA parlementariërs “antisemitismebestrijding met ruimte voor speciale commissaris”

Koen Metsu (foto: kabinet Metsu)

Donderdag, 12 juli 2018, wordt in Innsbruck het Europees actieplan antisemitisme uit de doeken gedaan. In ons land werd in  de  Kamer van Volksvertegenwoordigers deze week een voorstel van resolutie in overweging genomen betreffende de bestrijding van antisemitisme. Dit voorstel van werd ingediend door de Kamerleden Johan Klaps en Koen Metsu. Koen Metsu (N-VA): “De zorgwekkende toename van antisemitisme maakt het noodzakelijk om een aantal maatregelen blijvend te verankeren.”

In een reactie aan Joods Actueel laat Koen Metsu weten dat deze resolutie ook ruimte biedt – om zoals in aantal buurlanden al het geval is  – een commissaris antisemitismebestrijding aan te stellen. “Sterker nog dat komt zeker morgen al ter sprake in Innsbruck” aldus volksvertegenwoordiger Metsu die ook burgemeester van Edegem is. Hij hoopt op effectieve maatregelen die de vloed aan anti-Joodse hatelijkheden op sociale mediia preventief en repressief in te dijken.

Bekijk via deze link ook de berichtgeving hierover bij ATV 

Antisemitisme is alarmerend 

Uit een rapport van het Kantor Centrum van de universiteit van Tel Aviv blijkt dat het aantal antisemitische handelingen vastgelegd in België gedaald is van 64 in 2016 naar 35 in 2017. Maar datzelfde rapport stelt ook dat de normalisering van antisemitisme opnieuw op het niveau van Tweede Wereldoorlog staat. Zelfs tijdens voetbalwedstrijden in de Belgische eerste klasse werden recent openlijk antisemitische incidenten gemeld. Daarom vragen Kamer- en commissieleden Binnenlandse Zaken Johan Klaps en Koen Metsu aan de Federale Regering om blijvende maatregelen te treffen om het antisemitisme te bestrijden. “Dankzij de nultolerantie voor geweld en de extra beveiliging van Joodse sites door het leger en de politie, zijn het aantal incidenten in België beperkt gebleven. Maar het is belangrijk dat deze inspanningen blijvend geleverd worden. Daarom moet de Regering om de nodige middelen en opleidingen te voorzien voor politie en veiligheidsdiensten in de strijd tegen antisemitisme”, stellen Klaps en Metsu.

Advertentie

Het meest recente onderzoek naar antisemitisme – daterend van 2013 – toont aan dat dat 77 procent van de Joodse respondenten die in België wonen antisemitisme als een groot probleem ervaren. 10 procent onder hen werden slachtoffer van haatboodschappen en geweld en ongeveer 90 procent vond dat het antisemitisme in de voorbije vijf jaar is toegenomen. Toch zijn er ook positieve elementen. Zo toonde het rapport van de universiteit van Tel Aviv aan dat het aantal antisemitische incidenten in België dalende is, al zijn de incidenten zelf wel brutaler. De onderzoekers zelf schreven deze daling toe aan de toegenomen beveiligingsmaatregelen in de Joodse gemeenschappen. Daarnaast had ook de nultolerantie voor geweld een positief effect. Tot slot is er ook een verschuiving in het geweld waarneembaar. Tegenover de daling van het aantal fysieke geweldincidenten staat een stijging van agressieve antisemitische uitlatingen en haatboodschappen op het internet.

Voor de N-VA’ers mag een democratie die zichzelf respecteert geen enkel begrip tonen voor antisemitisme. Niet voor de brute, directe vorm; maar evenmin voor het verdoken antisemitisme dat zich kan verschuilen achter het debat over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Dat debat op zich is legitiem en past binnen een democratische cultuur, maar wordt te gemakkelijk misbruikt als verantwoording voor antisemitische opmerkingen of handelingen.

Deze elementen tonen voor N-VA aan dat het probleem van antisemitisme nog steeds actueel is. Koen Metsu: “De genomen maatregelen van de Federale Regering, zoals de nultolerantie voor geweld en bijkomende bescherming van politie en leger hebben positieve effecten gehad. Daarom willen we verschillende maatregelen blijvend verankeren”. Zo vraagt N-VA om de strijd tegen het antisemitisme als aandachtspunt op te nemen in de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationale Veiligheidsplan, en hiervoor de nodige middelen te voorzien. Daarnaast zou er tijdens de politionele opleiding en bijscholingen meer aandacht moeten zijn voor de strijd tegen antisemitisme . Tot slot zouden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een omzendbrief moeten opstellen die het strafrechtelijk beleid verduidelijkt om feiten van negationisme en antisemitisme aan te pakken. “Dankzij deze maatregelen, die zowel inzetten op preventie als repressie, zullen alle besturen samen de strijd tegen antisemitisme kunnen opvoeren. Zo zullen de lokale besturen met een Joodse gemeenschap de nodige actieplannen kunnen uitwerken en, wanneer nodig, rekenen op de steun van de federale overheid, de geïntegreerde politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.” Aldus Johan Klaps.
“Wij mogen onze kop niet in het zand steken bij het feit dat een deel van in Europa geboren jongeren met een islamitische achtergrond zich openlijk antisemitisch opstelt. Wij mogen antisemitisme niet tolereren, niet in naam van territoriaal conflict, niet in naam van een religie en niet in naam van een ideologie. We moeten dat dan ook met woord en daad bestrijden”, vindt Koen Metsu..